ΑΣΕΠ: Αυτά είναι τα προσόντα για 1.264 μόνιμες προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία

Τα μόρια που κρίνουν τον διορισμό - Προσόντα και κριτήρια (ΈΓΓΡΑΦΟ)
Σημειώνεται πως για την περίπτωση της εμπειρίας κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ο νομοθέτης προβλέπει την μοριοδότηση τόσο σε περίπτωση που εφαρμοστεί γραπτός διαγωνισμός όσο και στην περίπτωση που εκδοθεί προκήρυξη τύπου "Κ"

Τα προσόντα και τη μοριοδότηση των υποψηφίων για 1.264 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στη Δημοτική Αστυνομία προβλέπει το σχέδιο νόμου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Σημειώνεται πως για την περίπτωση της εμπειρίας κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ο νομοθέτης προβλέπει την μοριοδότηση τόσο σε περίπτωση που εφαρμοστεί γραπτός διαγωνισμός όσο και στην περίπτωση που εκδοθεί προκήρυξη τύπου "Κ".

Ειδικότερα:

 • Σε περίπτωση πλήρωσης θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας μέσω του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων οι οποίοι υπηρέτησαν μέχρι και την απόλυσή τους ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε Ειδικές Δυνάμεις ή ως Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) ή ως Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά, προσαυξάνεται κατά μία (1) μονάδα
 • Σε περίπτωση έκδοσης «κλασικού» διαγωνισμού, προβλέπεται προσαύξηση της συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων (με την αντίστοιχη προαναφερόμενη εμπειρία) κατά 100 μονάδες.

Όπως έχει γράψει το workenter.gr, ο λόγος που σε περίπτωση ένταξης της προκήρυξης στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ παρέχεται μόλις μία μονάδα προσαύξησης, οφείλεται ουσιαστικά στην έμμεση «κατάργηση» της προϋπηρεσίας στο αντικείμενο της θέσης μέσω του νέου συστήματος προσλήψεων. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, προκρίνεται σημαντικά η έκδοση ξεχωριστής προκήρυξης για τη Δημοτική Αστυνομία.

Το νομοσχέδιο, που αποκάλυψε πρώτο ολόκληρο το workenter.gr με τα συνεχή ρεπορτάζ του, προβλέπει τα εξής:

 1. Το προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας κατατάσσεται σε κατηγορίες και κλάδους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Δημοτικής Αστυνομίας, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Δημοτικής Αστυνομίας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Δημοτικής Αστυνομίας.
 2. Η υπηρεσία της δημοτικής αστυνομίας οργανώνεται σε επίπεδο διεύθυνσης που διαρθρώνεται σε τμήματα ή σε επίπεδο αυτοτελούς τμήματος. Σε δήμους όπου το προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) άτομα, η υπηρεσία της δημοτικής αστυνομίας οργανώνεται σε επίπεδο αυτοτελούς τμήματος. Σε δήμους οι οποίοι διαιρούνται σε δημοτικά διαμερίσματα είναι δυνατή η σύσταση περισσότερων διευθύνσεων. Στους δήμους αυτούς επιτρέπεται η σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας.
 3. Η δημοτική αστυνομία αποτελείται από ειδικό ένστολο προσωπικό, το οποίο έχει λάβει ειδική εκπαίδευση, έχει ιδιαίτερη ιεραρχία και διέπεται από κανόνες πειθαρχίας. Η υπηρεσία της δημοτικής αστυνομίας υποστηρίζεται διοικητικά και επιστημονικά από τις υφιστάμενες υπηρεσίες του δήμου με αποκλειστική ή παράλληλη άσκηση καθηκόντων.
 4. Το προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, οφείλει να τηρεί τις διατάξεις του Συντάγματος, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και να ενεργεί με γνώμονα την αρχή της ίσης μεταχείρισης. Υπάγεται στο Μέρος Ε’ του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. [ν. 3528/2007 (Α΄26)] περί πειθαρχικού δικαίου. Ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα για το ένστολο προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας αποτελεί η άρνησή του να φέρει τη στολή και το διακριτικό σήμα που του χορηγεί η υπηρεσία κατά τον χρόνο της εργασίας τους.

Πρόσληψη ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21°) έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί, προκειμένου για τους κλάδους ΠΕ και ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους και για τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, το εικοστό όγδοο (28°) έτος της ηλικίας τους.
 • Για τον υπολογισμό της ηλικίας των ανωτέρω ορίων, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης για το κατώτατο όριο ηλικίας και η 31η Δεκεμβρίου για το ανώτατο όριο ηλικίας.
 • Να έχουν ανάστημα, χωρίς υποδήματα, τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 μ.) οι γυναίκες και ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) οι άνδρες.
 • Να έχουν την ψυχική και σωματική υγεία, καθώς και τα διανοητικά προσόντα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης τους. Η κατάσταση της υγείας των υποψήφιων υπαλλήλων, προκειμένου να είναι σε θέση να ασκήσουν τα καθήκοντα που προβλέπονται για τη θέση τους, πιστοποιείται με γνωματεύσεις παθολόγου ή γενικού ιατρού και ψυχιάτρου, οι οποίοι απασχολούνται είτε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είτε στον ιδιωτικό τομέα, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να αναλάβει ο υπάλληλος.
 • Οι υποψήφιοι που κρίνονται κατάλληλοι υγειονομικά με βάση την περ. γ’ της παρ. 2 υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

α) Δρόμο 100 μ. σε χρόνο δεκαέξι δευτερολέπτων [16΄΄ (μία προσπάθεια)],

β) Δρόμο 1.000 μ. σε χρόνο τεσσάρων λεπτών και είκοσι δευτερολέπτων [4 και 20΄΄ (μία προσπάθεια)],

γ) Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον ενός μέτρου [1.00 μ. (τρεις προσπάθειες)],

δ) Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον τριών μέτρων και εξήντα εκατοστών [3.60 μ. (τρεις προσπάθειες)],

ε) Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον τεσσερισήμισι μέτρων (4,50 μ.), ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

 • Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στις αθλητικές δοκιμασίες της παρ. 3 υποβάλλονται σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες και συνέντευξη, ώστε να ερευνηθούν ιδίως η κρίση, η αντίληψη, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, ο βαθμός ετοιμότητας, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, και η δομή της προσωπικότητας. Η συνέντευξη διενεργείται μετά το πέρας των ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, οπότε και συντάσσεται αυτοτελές πρακτικό εξατομικευμένης κρίσης για κάθε υποψήφιο στο οποίο αναφέρεται η τελική κρίση, με ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία
 • Σε περίπτωση πλήρωσης θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας μέσω του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του Μέρους Β΄ του ν. 4765/2021, η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων οι οποίοι υπηρέτησαν μέχρι και την απόλυσή τους ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε Ειδικές Δυνάμεις ή ως Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) ή ως Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά, προσαυξάνεται κατά μία (1) μονάδα.
 • Σε περίπτωση πλήρωσης θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με σειρά προτεραιότητας του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Γ΄ του ν. 4765/2021, η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων οι οποίοι υπηρέτησαν μέχρι και την απόλυσή τους ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε Ειδικές Δυνάμεις ή ως Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) ή ως Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά, προσαυξάνεται κατά εκατό (100) μονάδες.
 • Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας που εκδίδεται από το ΑΣΕΠ σύμφωνα με τον ν. 4765/2021 καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τις υγειονομικές εξετάσεις και τη διεξαγωγή των αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών.

Προσόντα διορισμού

 1. Τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά προσόντα διορισμού του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας είναι τα εξής:

α. για τον κλάδο ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, το πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

β. για τον κλάδο ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, το πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής

γ. για τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών [άρθρο 1 ν.δ. 580/1970, (Α΄ 139)] ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

 1. Για όλους τους κλάδους του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας, ως πρόσθετα προσόντα διορισμού ορίζονται τα εξής:

α. Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) στα αντικείμενα: (αα) επεξεργασίας κειμένων, (αβ) υπολογιστικών φύλλων και (αγ) υπηρεσιών διαδικτύου.

β. Η κατοχή άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας ή δίκυκλης μηχανής, τουλάχιστον πενήντα (50) κυβικών εκατοστών.

Διαβάστε επίσης:

ΑΣΕΠ: Μπαράζ αλλαγών στον γραπτό του Δημοσίου

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram