ΔΥΠΑ: Έως 500 ευρώ σε 150.000 εργαζομένους με νέο πρόγραμμα

Ποιοι και πως συμμετέχουν (ΦΕΚ)
Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για αναβάθμιση δεξιοτήτων και κατάρτιση 150.000 εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για αναβάθμιση δεξιοτήτων και κατάρτιση 150.000 εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θα συνεργαστεί με τα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ των ελληνικών δημοσίων ΑΕΙ, καθώς και με τα αδειοδοτημένα Κ.Δ.Β.Μ. που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας, για την παροχή προγραμμάτων κατάρτισης σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αναβάθμιση:

  • των γνώσεων
  • ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού (upskilling)
  • και την επανειδίκευσή του (reskilling) σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης – οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης – που θα απευθύνονται σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης – Προϋπολογισμός

Η λήξη του φυσικού αντικειμένου του έργου ορίζεται στις 28/2/2023. Η λήξη του οικονομικού αντικειμένου του έργου ορίζεται στις 31/12/2023.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της κατάρτισης και της πιστοποίησης δεν θα υπερβεί το ποσό των €154,5 εκατ., αποτελεί 100% δημόσια δαπάνη και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το έργο θα πραγματοποιηθεί στο σύνολο των διοικητικών περιφερειών της χώρας.

Το κόστος ανά ώρα κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο για τους παρόχους κατάρτισης ορίζεται σε €4,5, ενώ για τους καταρτιζόμενους ορίζεται σε €5. Το κόστος πιστοποίησης ορίζεται σε €80 ανά καταρτιζόμενο.

Voucher

Για την υλοποίηση του έργου θα ακολουθηθεί η διαδικασία της παροχής επιταγών κατάρτισης (vouchers) προς τους ωφελούμενους, οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω της δημόσιας πρόσκλησης της ΔΥΠΑ. Η πρόσκληση θα καθορίζει με λεπτομέρεια τους όρους υλοποίησης του έργου.

Ειδικότερα οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνουν:

I. Προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης εργαζομένων ωφελουμένων διάρκειας από 50 έως 100 ώρες που οδηγούν σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, όπως θα περιγράφονται στην πρόσκληση.

II. Πιστοποίηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.

Κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με τους όρους του όρους, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης.

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση:

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram