ΑΣΕΠ: Προσλήψεις για βρεφονηπιοκόμους, μάγειρες και προσωπικό καθαριότητας στην Πάτρα

Προσόντα, προθεσμία
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά την Πέμπτη 16 Μαρτίου και ολοκληρώνεται την Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023.

Προσλήψεις για βρεφονηπιοκόμους, μάγειρες και προσωπικό καθαριότητας μέσω ΑΣΕΠ από το Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών.

Η σύμβαση εργασίας ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-08-2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε
περίπτωση συνέχισης της δράσης.

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Εμπειρία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ) ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΔΕ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ)

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεως της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα.

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Γ ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις για βρεφονηπιοκόμους, μάγειρες και προσωπικό καθαριότητας στην Πάτρα - Ποια εκπαιδευτική βαθμίδα αφορούν

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα επιλεγούν άτομα Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Προθεσμίες

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά την Πέμπτη 16 Μαρτίου και ολοκληρώνεται την Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό :

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ  για την θέση ΤΕ ή

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ για τις θέσεις ΔΕ και ΥΕ

και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά   είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών, Σωτηριάδου 6 Πάτρα Αχαϊας, Τ.Κ. 26225, απευθύνοντάς την στην Προϊσταμένη κα Τριπολιτσιώτη Μαρία (τηλ. επικοινωνίας: 2610.279.238).

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.

Δείτε εδώ όλες τις προκηρύξεις με ή χωρίς ΑΣΕΠ

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ

Ημερομηνία Λήξης: 27/03/2023

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
6
ΔΕ Μαγείρων
1
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας
1
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram