Υπουργείο Πολιτισμού: Θέσεις για συντηρητές στην Σόφια Δράμας

Προθεσμία, προσόντα, ολόκληρη η προκήρυξη
Έως την Παρασκευή 7 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών

Θέσεις εργασίας για συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας, του υπουργείου Πολιτισμού.

Κάθε σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Θα προσληφθούν άτομα Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Υπουργείο Πολιτισμού: Θέσεις για συντηρητές στην Σόφια Δράμας - Ειδικά προσόντα για την πρόσληψη

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω ειδικά προσόντα για την κάλυψη των θέσεων, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα:

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στον λίθο

  • Πτυχίο ΤΕΙ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα (πχ ΔΟΑΤΑΠ, ΔΙΚΑΤΣΑ κ.τ.λ.)
  • Καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας
  • Βεβαίωση ομάδας ή αναλυτική βαθμολογία
  • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α)επεξεργασίας κειμένων, β)υπολογιστικών φύλλων, γ)υπηρεσιών διαδικτύου.
  • Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου (αφορά το 50% των προκηρυσσόμενων θέσεων)

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

  • Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας ΔΕ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας (για τεχνικούς συντήρησης έργων τέχνης
    ή για τεχνικούς συντήρησης έργων ζωγραφικής ή για τεχνικούς συντήρησης Βιβλιακού και αρχειακού υλικού).
  • Αναλυτική βαθμολογία (σε περίπτωση που δεν προκύπτει η κατεύθυνση)
  • Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου (αφορά το 50% των προκηρυσσόμενων θέσεων)

Υπουργείο Πολιτισμού: Θέσεις για συντηρητές στην Σόφια Δράμας - Προθεσμία και υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας, Πατριάρχου Διονυσίου 2, 66133, Δράμα, υπόψιν κ. Τ. Αμανατίδου (τηλ. επικοινωνίας: 2521058040, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης
στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 29/03/2023 έως 07/04/2023 ).

Δείτε εδώ όλες τις προκηρύξεις με ή χωρίς ΑΣΕΠ

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ

Ημερομηνία Λήξης: 07/04/2023

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
1
ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
1
Ολόκληρη η προκήρυξη
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram