Υπουργείο Πολιτισμού: Θέσεις εργασίας στην ΕΦΑ Χανίων

Προθεσμία, προσόντα, ολόκληρη η προκήρυξη
Έως την Δευτέρα 10 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών

Θέσεις εργασίας για αρχαιολόγους και εργατοτεχνίτες στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, του υπουργείου Πολιτισμού.

Η κάθε σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης,
με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Θα προσληφθούν πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής και απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινάει την Τετάρτη 29 Μαρτίου και ολοκληρώνεται την Δευτέρα 10 Απριλίου.

Υπουργείο Πολιτισμού: Θέσεις εργασίας στην ΕΦΑ Χανίων - Ειδικά προσόντα για την πρόσληψη

ΠΕ Αρχαιολόγων

 • Πτυχίο Ιστορίας-Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης, ή Αρχαιολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
 •  Άριστη γνώση της αγγλικής, ή γαλλικής, ή γερμανικής, ή ιταλικής γλώσσας.
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
  1. επεξεργασίας κειμένων
  2. υπολογιστικών φύλλων
  3. υπηρεσιών διαδικτύου
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία -τουλάχιστον εξάμηνη- συναφή με το αντικείμενο της
  προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου (αφορά στο 50% των
  προκηρυσσόμενων θέσεων).

ΔΕ Εργατοτεχνιτών

 • Απολυτήριος τίτλος Γενικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας ΔΕ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
 • Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου (αφορά το 50% των προκηρυσσόμενων θέσεων)

Υπουργείο Πολιτισμού: Θέσεις εργασίας στην ΕΦΑ Χανίων - Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: «Στοά Βαρδινογιάννη - 4ος όροφος | 731 34, Χανιά», απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, υπόψιν κ. Βασιλείου Κώτσου (τηλ. επικοινωνίας: 28210 44418 – 28210 94487), εντός προθεσμίας δεκατριών (13) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 29/03/2023 έως 10/04/2023).

Δείτε εδώ όλες τις προκηρύξεις με ή χωρίς ΑΣΕΠ

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ

Ημερομηνία Λήξης: 10/04/2023

ΠΕ Αρχαιολόγων
1
ΔΕ Εργατοτεχνιτών
1
Ολόκληρη η προκήρυξη
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram