ΙΙΒΕΑΑ: νέες διδακτορικές υποτροφίες

Προγράμματα
750
ΙΙΒΕΑΑ: νέες διδακτορικές υποτροφίες
Απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα, δικαιολογητικά, διάρκεια, προθεσμία - Ολόκληρη η προκήρυξη
στοιβαγμένα βιβλία το ένα πάνω στο άλλο, καπέλο αποφοίτησης, πτυχίο, υποτροφίες
13/12/2018 | 08:19

Πλήρωση μίας θέσης έκτακτου προσωπικού (υποψήφιου διδάκτορα) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Openscreen-GR: Ερευνητική υποδομή ανοικτής πρόσβασης για στοχευόμενες τεχνολογίες σάρωσης και ανακάλυψη βιοδραστικών μορίων για την προστασία της Υγείας, της Κτηνοτροφίας, της Γεωργίας και του Περιβάλλοντος» (MIS 5002691) στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αναφορά στον αρ. πρωτοκόλλου της πρόσκλησης
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών 
 • Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ξένης γλώσσας
 • Βεβαίωση από την Γραμματεία της Σχολής/Τμήματος 
 • Βεβαιώσεις φορέων
 • Στοιχεία επικοινωνίας για 2 συστατικές επιστολές

Διάρκεια: 12 μήνες

Αίτηση:

Μηνιαία αμοιβή: 750 ευρώ

Πληροφορίες:

-κος Κωνσταντίνος Ταμβακόπουλος

E-mail: [email protected]

Προθεσμία
27/12/18

Ποιους αφορά

 1. Κατοχή πανεπιστημιακού πτυχίου στη Πληροφορική
 2. Κατοχή πανεπιστημιακού πτυχίου Μηχανικού άλλης ειδικότητας ανωτάτης εκπαίδευσης
 3. Όσους έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε προγραμματισμό

Προϋποθέσεις

Απαιτούμενα Προσόντα:

 1. Πανεπιστημιακό πτυχίο στην Πληροφορική ή Μηχανικού άλλης ειδικότητας ανωτάτης εκπαίδευσης
 2. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε προγραμματισμό

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις σε συνέδρια σχετικές με προγραμματισμό
 •  Γνώση χειρισμού υπολογιστικών συστημάτων
Αρχείο
Ολόκληρο το πρόγραμμα
PDF icon
didaktorikoiiveaa.pdf