ΥΠΕΣ: Πώς θα εφαρμόζεται η τηλεργασία στο Δημόσιο

Αναλυτικά παραδείγματα
Το πλαίσιο της τηλεργασίας στο Δημόσιο και η διαδικασία λήψης από τους εργαζόμενους

Το πλαίσιο της τηλεργασίας στο Δημόσιο, τη διαδικασία λήψης από τους εργαζόμενους και τα χρονικά διαστήματα εφαρμογής αυτής αναλύονται μεταξύ άλλων σε νέα εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών.

Ειδικότερα, το ΥΠΕΣ με την υπογραφή της Γ.Γ. Ανθρώπινου Δυναμικού κας Βιβής Χαραλαμπογιάννη, αναλύει τις διατάξεις του ν. 4807/2021 για την τηλεργασία, προσδιορίζοντας το θεσμικό πλαίσιο με τη διαδικασία για την παροχή τηλεργασίας και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των υπαλλήλων που τηλεργάζονται.

Τα βασικότερα σημεία που θα πρέπει να γνωρίζουν οι υπάλληλοι του Δημοσίου:

  • Η τηλεργασία παρέχεται σε καθορισμένες ημέρες ανά εβδομάδα και μήνα εκάστου ημερολογιακού έτους
  • Δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις 44 εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Οι εν λόγω ημέρες λαμβάνονται υποχρεωτικά εντός του χρονικού διαστήματος των 3 μηνών, για το οποίο εκδίδεται η απόφαση με την οποία καθορίζονται οι θέσεις που είναι επιλέξιμες για τηλεργασία. Οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα να αιτηθούν τη χορήγηση τηλεργασίας κατ' ανώτατο όριο για 44 εργάσιμες ημέρες εντός συγκεκριμένου τριμήνου
  • Το μέγιστο ποσοστό των υπαλλήλων ανά Διεύθυνση του φορέα που δύναται να απασχολείται μέσω τηλεργασίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 25% επί του συνόλου των υπαλλήλων της εν λόγω Διεύθυνσης
  • Ο εν λόγω περιορισμός δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση εφαρμογής της τηλεργασίας για λόγους κινδύνου της δημόσιας υγείας και εκτάκτων συνθηκών και αναγκών

Αναλυτικά παραδείγματα

1ο παράδειγμα: Σε μία Διεύθυνση, στην οποία, σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις, έχουν κατανεμηθεί 10 οργανικές θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, αποφασίζεται με την απόφαση του άρθρου 13 ότι επιλέξιμες για τηλεργασία είναι 6 θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ως εκ τούτου το κατ' ανώτατο όριο ποσοστό 25% των υπαλλήλων, στους οποίους μπορεί να χορηγηθεί τηλεργασία θα υπολογιστεί επί των 6 επιλέξιμων θέσεων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. Δεδομένου ότι από τη σχετική μαθηματική πράξη προκύπτει αποτέλεσμα 1,5 ο αριθμός των υπαλλήλων, στους οποίους μπορεί να χορηγηθεί τηλεργασία είναι 2, καθώς το αποτέλεσμα θα στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ή τον επόμενο ακέραιο αριθμό με βάση τους κανόνες περί στρογγυλοποίησης (δεκαδικός 0,4 ή μικρότερος θα στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο και δεκαδικός 0,5 ή μεγαλύτερος του 0,5 θα στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο).

2ο Παράδειγμα: Έστω σε μία Διεύθυνση έχουν κατανεμηθεί 25 οργανικές θέσεις ως εξής: 10 θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, 10 θέσεις ΠΕ Πληροφορικής , 5 θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Με την απόφαση του άρθρου 13 αποφασίζεται ότι επιλέξιμες για τηλεργασία είναι 5 θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, 5 θέσεις ΠΕ Πληροφορικής και 2 θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Το κατ' ανώτατο όριο ποσοστό 25% των υπαλλήλων, στους οποίους μπορεί να χορηγηθεί τηλεργασία, θα υπολογιστεί επί των συνόλου των 12 θέσεων που κρίθηκαν επιλέξιμες για τηλεργασία στη Διεύθυνση. Από τη σχετική μαθηματική πράξη προκύπτει αποτέλεσμα 3 και ως εκ τούτου τηλεργασία δύναται να χορηγηθεί σε 3 υπαλλήλους συνολικά στη Διεύθυνση.

Δείτε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο:

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram