Προθεσμία 60 ημερών για επίδομα ίσο με τον βασικό μισθό 713 ευρώ

Όροι και προϋποθέσεις
Διαβάστε αναλυτικά τη διαδικασία.

Η αίτηση για το επίδομα της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας δύναται να υποβληθεί στα ΚΕΠ και μέσω εκπροσώπου, ο οποίος πρέπει να έχει νόμιμη εξουσιοδότηση από τη δικαιούχο του βοηθήματος, ενώ υποβάλλεται εντός εξήντα (60) ημερών από την έναρξη της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας.

Το καταβαλλόμενο μικτό μηνιαίο ποσό είναι ίσο με τον κατώτατο μισθό 713 ευρώ, όπως κάθε φορά καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις.

Προκειμένου για τις μερικώς απασχολούμενες, μέχρι και τέσσερις ώρες ημερησίως ή μέχρι 13 ημέρες το μήνα, κατά μέσο όρο στη διάρκεια του εξαμήνου που προηγείται της άδειας κυοφορίας, το καταβαλλόμενο ποσό ισούται με το μισό του ανωτέρω αναφερόμενου.

Με βάση τα ποσά αυτά, καταβάλλεται επίσης αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Προϋποθέσεις:

Για τη χορήγηση της Ειδικής Παροχής Προστασίας της Μητρότητας θα πρέπει να:

  • έχετε λάβει παροχές μητρότητας από τον e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) ή τον Ειδικό Λογαριασμό Ξενοδοχοϋπαλλήλων
  • να υπάρχει ενεργός εργασιακή σχέση εξαρτημένης εργασίας τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας. Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται η ασφάλιση στον ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) και η απασχόληση με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης α) στον ιδιωτικό τομέα, β) με συμβάσεις ή σχέσεις μέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης, του άρθρου 115 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), και ε) με σύμβαση με την Πολεμική Αεροπορία για απασχόληση στην Αμερικανική Ναυτική Ευκολία Σούδας.

Ο χρόνος απουσίας λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό της άδειας, της προϋπηρεσίας, τον καθορισμό της αμοιβής και της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης αλλά και κάθε δικαιώματος που απορρέει από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας κλπ.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως ο χρόνος αυτός είναι συντάξιμος.

Δηλαδή, η ΔΥΠΑ υποχρεούται να αποδίδει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις προβλεπόμενες εισφορές για τον κλάδο σύνταξης και ασθένειας της δικαιούχου, καθώς επίσης και στον φορέα επικουρικής της ασφάλισης.

Αναλυτικότερα, από το μηνιαίο ποσό που καταβάλλεται παρακρατείται η προβλεπόμενη εργατική εισφορά, την οποία αποδίδει στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, μαζί με την προβλεπόμενη εργοδοτική εισφορά που βαρύνει τον Οργανισμό.

Αναλυτικά η διαδικασία για το επίδομα παροχής προστασίας μητρότητας

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:

Βεβαίωση Εργοδότη από την οποία θα προκύπτει η ενεργή εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας, το είδος, η μορφή, η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, οι μηνιαίες αποδοχές, η ημερομηνία πρόσληψης και προκειμένου για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου η ημερομηνία λήξης τους, η λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας, που ενδεχομένως χορηγήθηκε μετά την άδεια λοχείας ή την ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδειας, καθώς επίσης και ο φορέας επικουρικής της ασφάλισης και οι ανάλογες εισφορές εργοδότη και εργαζόμενης. Το σχετικό έντυπο παρέχεται από τον ΟΑΕΔ ή αντλείται από την ιστοσελίδα του.

αντίγραφο βεβαίωσης επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας – λοχείας) από τον e-ΕΦΚΑ ή τον Ειδικό Λογαριασμό Ξενοδοχοϋπαλλήλων

υπεύθυνη δήλωση της δικαιούχου, με την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει εντός 8 ημερών στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ οποιαδήποτε μεταβολή της εργασιακής της σχέσης. (Η δήλωση αυτή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ηλεκτρονικής αίτησης, αναγράφεται στο στάδιο «ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ», και πρέπει να συναινέσετε σε αυτή πριν υποβάλλετε οριστικά την αίτησή σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (Ε-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ).

φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του λογαριασμού τραπέζης στον οποίο η ασφαλισμένη είναι πρώτη δικαιούχος, όπου εμφανίζεται ο Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ). (Το δικαιολογητικό για τον τραπεζικό λογαριασμό προσκομίζεται μόνο αν δεν έχει δηλωθεί στο παρελθόν ή αν έχει αλλάξει).

Η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την έκδοση της απόφασης.

Αφού εισέλθετε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ επιλέγετε “ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ” και στη συνέχεια «ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ».

Ακολουθούν τα εξής στάδια:

  1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ελέγξτε τα προσωπικά σας στοιχεία και επιλέξτε το κουμπί «Ενημέρωση στοιχείων» προκειμένου να τα επικαιροποιήσετε. Προσοχή στην ορθή συμπλήρωση των στοιχείων σας, και ιδίως της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης (email) ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί σας.
  2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ: (Συμπληρώνετε τα πεδία πατώντας στο μολυβάκι) Σχετικά με τη δήλωση ή αλλαγή του Αριθμού του Καταθετικού σας Λογαριασμού (IBAN), θα επιλέξετε στα στοιχεία συναλλασσόμενου, το κουμπί "Αλλαγή IBAN Λογαριασμού". Ακολούθως θα καταχωρίσετε το IBAN στο σχετικό πεδίο και θα επισυνάψετε το έγγραφο πιστοποίησης. Πατώντας το κουμπί "Τροποποίηση" καταγράφεται στην αίτηση ο νέος IBAN και στα επισυναπτόμενα προστίθεται το έγγραφο πιστοποίησης IBAN.

Α. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ: Συμπληρώστε την ημερομηνία πίστωσης της τελευταίας καταβολής από τον e-ΕΦΚΑ του επιδόματος της μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας) στο τραπεζικό λογαριασμό σας.

Β. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ-ΛΟΧΕΙΑΣ: Συμπληρώστε την ημερομηνία όπως αναγράφεται στη Βεβαίωση επιδόματος μητρότητας από τον e-ΕΦΚΑ.

Γ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΑΔΕΙΑΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ: Αν έχετε λάβει την ισόχρονη άδεια, συμπληρώστε την ημερομηνία λήξης αυτής, όπως αναγράφετε στη Βεβαίωση Εργοδότη.

Δ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ: Συμπληρώστε το πεδίο μόνο εφόσον έχετε λάβει την ετήσια άδεια σας μετά την άδεια κυοφορίας-λοχείας επειδή δεν χωρούσε με βάση τις ετήσιες προθεσμίες να χορηγηθεί μετά από αυτήν.

Επισύναψη εγγράφων: Επισυνάψτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά (δείτε τη συχνή ερώτηση Ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της παροχής;) Για κάθε επιπλέον δικαιολογητικό πατήστε το κουμπί «Νέο επισυναπτόμενο».

  1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ: Ελέγξτε τα στοιχεία που καταχωρήσατε. Προβείτε σε αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων της αίτησης. Εφόσον συμφωνείτε πατήστε «Υποβολή». Η αίτησή σας επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε όποιο στάδιο της υποβολής της αίτησης επιλέξετε το κουμπί «ΕΞΟΔΟΣ» η αίτησή σας δεν θα υποβληθεί αλλά θα αποθηκευτεί προσωρινά.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram