"Κλείδωσαν" οι νέες θέσεις στη Δημ. Αστυνομία

Νεότερα δεδομένα

"Κλείδωσε" ο αριθμός των θέσεων που θα διατεθεί στη Δημοτική Αστυνομία μετά την κατ΄ αρχήν συμφωνία υπουργείου Εσωτερικών και δήμων.

Η πολιτική ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου φέρεται έτοιμη να ανταποκριθεί και να υλοποιήσει το σύνολο των αιτημάτων των δήμων, οι οποίοι -για την εύρυθμη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας- ζητούν τον καταμερισμό 1.700 θέσεων σε όλη τη χώρα.

Τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από το... μέτωπο του υπ. Εσωτερικών και των δήμων είναι:

  • Εύρεση κοινού τόπου στον αριθμό των μονίμων θέσεων (1.700)
  • Η επιλογή των 1.700 θα γίνει με τον κλασσικό τρόπο (σύστημα μορίων). Η δυνατότητα για πρόσληψη με γραπτές εξετάσεις εγκαταλείπεται σε αυτή τη φάση, παρότι περιλαμβανόταν στο αρχικό σχέδιο του ΥΠ.ΕΣ.
  • Το αρμόδιο υπουργείο εκκινεί τη διαδικασία των απαραίτητων νομοθετικών ρυθμίσεων προκειμένου να προχωρήσει απρόσκοπτα στην κατάρτιση της προκήρυξης
  • "Κλείδωσε" η απόφαση να συμπεριληφθούν στην κατανομή των θέσεων υποψήφιοι τριών βαθμίδων εκπαίδευσης: ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ
  • "Κλείδωσε", επίσης, ότι στην προκήρυξη γίνονται δεκτά όλα τα πτυχία ΑΕΙ-ΤΕΙ και οποιοδήποτε απολυτηρίου ή διπλώματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Προσόντα

Η λίστα με τα βασικά προσόντα έχει ως εξής:

  • Απαιτείται οι υποψήφιοι να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί, προκειμένου για τους κλάδους ΠΕ23 και ΤΕ23, το 30ο έτος και για τον κλάδο ΔΕ23, το 26ο έτος.
  • Για τα φυσικά προσόντα των υποψηφίων γυναικών, προβλέπεται να έχουν ανάστημα, χωρίς υποδήματα, τουλάχιστον 1,67 μ (αντί 1,65 μ), ενώ για τους άνδρες παραμένει ως απαιτούμενο ύψος το 1,70 μ.
  • Απαιτείται ως τυπικό προσόν η γνώση τουλάχιστον μίας εκ των γλωσσών Αγγλικής, ή Γαλλικής, ή Ιταλικής, ή Γερμανικής, ή Ισπανικής σε επίπεδο τουλάχιστον «Πολύ Καλά», προκειμένου για τους αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ και «Καλά», προκειμένου για τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η γνώση της οποίας θα πρέπει και να πιστοποιείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • Ως τυπικό προσόν συμπεριλαμβάνεται και η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αποκλείονται από τον διαγωνισμό όσοι δεν έχουν πιστοποίηση γνώσης κάποιας από τις προβλεπόμενες ξένες γλώσσες ή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή και επομένως συντελείται κατ’ αυτόν τον τρόπο μια ουσιώδης αναβάθμιση από πλευράς γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού που θα προσλαμβάνεται από εδώ και στο εξής στην Δημοτική Αστυνομία.
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram