Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορικό στο τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας

Προσόντα, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, του Πανεπιστημίου Πατρών.
04/08/2021 | 09:20

Το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, του Πανεπιστημίου Πατρών, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Σημειώστε τα ελάχιστα τυπικά προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής
 • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4485/2017

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής 
 • Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης Αγγλικών
 • Αντίγραφο τίτλου πτυχίου 
 • Αντίγραφο τίτλου διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών 
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του τίτλου
 • Δύο συστατικές επιστολές 
 • Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • Πρόσφατη φωτογραφία

Κριτήρια επιλογής:

 • Συνάφεια του διπλώματος/πτυχίου του υποψηφίου
 • Συστατικές επιστολές
 • Συνέντευξη
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
 • Προηγούμενη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία

Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά (σε ένα αρχείο μορφής PDF) στο asfasecr@upatras.gr.

Προθεσμία: Έως την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2631058353 ή στείλτε μήνυμα στο e-mail: asfasecr@upatras.gr.