Εκπαίδευση

ΑΠΘ: Νέες εγγραφές στο τμήμα Ψυχολογίας

Κατευθύνσεις, δικαιολογητικά, δίδακτρα και προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία λειτουργεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
01/03/2021 | 07:04
Δεκατέσσερις θέσεις προσφέρει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 
Το Τμήμα Ψυχολογίας οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία.
 
Οι κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι:
 1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) Τμημάτων Ψυχολογίας της ημεδαπής
 2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων Ψυχολογίας ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτήτρια/ή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών κα Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον. 3328/2005 (Α' 80)
 3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Α.Π.Θ., που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34του Ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτηση τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος, στο Π.Μ.Σ. «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία», υπό την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο του τίτλου σπουδών τους και το έργο που επιτελούν στο Α.Π.Θ. είναι συναφή με το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ.

Ειδικεύσεις:

 1. Κλινική Ψυχολογία  
 2. Κλινική Νευροψυχολογία

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση συμμετοχής (Κατεύθυνση του Π.Μ.Σ., επίπεδο γνώσης Αγγλικών)
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας ή παράρτημα διπλώματος σπουδών
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου
 • Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικών επιπέδου Γ1
 • Προϋπηρεσία σε ερευνητικά προγράμματα
 • Επσιτημονικές δημοσιεύσεις

Τρόποι υποβολής αιτήσεων:

- ηλεκτρονική αποστολή στο [email protected]

- ταχυδρομική αποστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ) -ΓΡΑΦΕΙΟ 207. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ Α.Π.Θ., 54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους με διάρκεια 24 μηνών, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα 4.000 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2310997332 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο: [email protected]