Υποτροφίες & Πρακτική

Διδάκτορες στο τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

Σπουδές σε 29 θεματικές περιοχές - Δικαιολογητικά, προθεσμία

Το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, του Ιονίου Πανεπιστημίου, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.
20/11/2020 | 07:24

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Θεματικές περιοχές:

 • Αλληλεπίδραση/Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή – UX ή UI
 • Διάδοση Ψευδών Ειδήσεων στο Διαδίκτυο
 • Διαχείριση πόρων σε 5G δίκτυα (Resource management in 5G networks)
 • Επικοινωνία του Ανθρώπου με την Τεχνολογία
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο – Διαδικτυακοί Τόποι και Εφαρμογές
 • Μελέτη της επίδρασης των μέσων στον άνθρωπο (ατομικά, ομαδικά, οργανωτικά, κοινωνικά)
 • Μηχανισμοί διαπομπής σε γνωστικά ραδιοδίκτυα  (Handoff mechanisms in Cognitive Radio Networks)
 • Μηχανισμοί επιλογής δικτύου σε ετερογενή ασύρματα δίκτυα (Network selection mechanisms in heterogeneous wireless networks)
 • Μουσικολογία και πολιτισμική επικοινωνία.
 • Οπτικοακουστικά Μέσα
 • Παροχή ποιότητας εμπειρίας σε 5G-VANets ( QoE provision in 5G-VANETs)
 • Περιβαλλοντική Επικοινωνία
 • Πολιτική, Πολιτικοί και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας στο Διαδίκτυο
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση
 • Χρονοπρογραμματισμός κίνησης σε 5G Δίκτυα (Traffic Scheduling in 5G networks)
 • Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση
 • Ψηφιακές Τέχνες
 • Ψηφιακή Οικονομία
 • Big Data and Distributed computing for Tourism
 • Contact Tracing Applications in the COVID-19 era
 • Destination Management
 • Digital Marketing
 • Digital Marketing and Smart Tourism
 • Tourism Information Systems
 • Tourism Technology
 • Tourism & Culture
 • Public Sector Information Technology
 • Prediction Algorithms

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ
 • Επικυρωμένο αντίφραφο διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Αντίγραφα εργασιών
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται ηλεκτρονικά στο: [email protected]

Προθεσμία: Έως την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2671027311 και [email protected]