Εκπαίδευση

Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια από το Αριστοτέλειο

Κατευθύνσεις, δικαιολογητικά και στοιχεία επικοινωνίας

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Δίκτυα Επικοινωνιών και την Ασφάλεια Συστημάτων λειτουργεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Δείτε τα δικαιολογητικά, τα δίδακτρα, την προθεσμία και τα στοιχεία επικοινωνίας
Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Δίκτυα Επικοινωνιών και την Ασφάλεια Συστημάτων λειτουργεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 
Κατευθύνσεις:
 1. Δίκτυα Επικοινωνιών
 2. Ασφάλεια Συστημάτων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

 • Αίτηση
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
 • Αντίγραφα αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
 • Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών μαθημάτων
 • Επίδοση στη διπλωματική εργασία
 • Αποδεικτικά καλής γνώσης ξένων γλωσσών
 • Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής είτε ερευνητικής εμπειρίας
 • Δύο ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας μελών Δ.Ε.Π. είτε εργοδοτών που προτίθενται να παραχωρήσουν συστατικές επιστολές
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Δύο φωτογραφίες
 • Δήλωση σειράς επιλογής ειδίκευσης του ΠΜΣ («Δίκτυα Επικοινωνιών» ή «Ασφάλεια Συστημάτων»)

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερικής

Διάρκεια: 18 - 36 μήνες

Δίδακτρα: 1.800 ευρώ

Προθεσμία: Έως την Κυριακή 31 Μαΐου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: [email protected] και τηλ.: 2310-998930