Εξωτερικο

Επιστάτες και προσωπικό ασφαλείας (Δουβλίνο)

Προσόντα, αρμοδιότητες, μισθός, προθεσμία

07/10/2019 | 06:00

Δημοτικό σχολείο, που βρίσκεται στο Δουβλίνο, προσλαμβάνει επιστάτες και φύλακες.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Απολυτήριο Λυκείου
  • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ (επιθυμητό)
  • Άδεια ασφαλείας (για φύλακες)
  • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
  • Γνώση πολεμικών τεχνών (επιθυμητό)
  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Γνώση Ιρλανδικών

Αρμοδιότητες:

  1. Υπεύθυνος άνοιγμα και κλείσιμο των σχολικών εγκαταστάσεων
  2. Εργασίες συντήρησης και αλλαγής λαβών θυρών
  3. Φύλαξη και συντήρηση σχολικών εργαλείων - εξοπλισμού

Μισθός: 2.900 ευρώ και άνω

Προθεσμία: Έως 19 Οκτωβρίου 2019

Αποστολή βιογραφικού: ireprotech@oandb.ie