Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Έτσι θα συμπληρώσετε (σωστά) την αίτηση για €1.150

Η ορθή υποβολή ευνοεί πάνω από 13.400 υποψηφίους - Η διαδικασία βήμα προς βήμα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα απασχόλησης για 13.400 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα και ανέργους του ΟΑΕΔ, που βρίσκονται σε επισφαλή θέση εργασίας (εγκλωβισμένοι).

Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ενδιαφερομένων, πραγματοποιείται στην ιστοσελίδα http://epiteliki-ergasias.gov.gr/ και περιλαμβάνει τα εξής -κρίσιμα- δεδομένα:

  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής, σε ατομικές συνεδρίες με εξειδικευμένο Σύμβουλο που θα επιλεγεί από τον ΕΟΠΠΕΠ)
  • Η κάθε δράση θα έχει διάρκεια -κατά μέσο όρο- 120 ώρες. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης, θα δοθεί voucher πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν
  • Κάθε ωφελούμενος θα λάβει 1.150 ευρώ άμεσα, ως εξής: 900 ευρώ (120 ώρες * 7,5 εκπαιδευτικό επίδομα) και κατ΄ αποκοπή επίδομα 250 ευρώ μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων πιστοποίησης

Ολόκληρη η διαδικασία υποβολής αίτησης

Σημειώστε την διαδικασία:

  1. Οι ενδιαφερόμενοι αρχικώς δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και συναινούν με τη διάθεση και επεξεργασία δεδομένων
  2. Στην επόμενη σελίδα της ηλεκτρονικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν τα στοιχεία τους στις εξής κατηγορίες: Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΛΟΓΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. Για τη συμπλήρωση κάθε πεδίου της φόρμας υποβολής πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες που αναγράφονται κάτω από το πεδίο με πλάγια γράμματα
  3. Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν με σειρά προτίμησης τις Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα διάφορα στάδια της Δράσης. Μπορούν να δηλωθούν από 1 έως και 3 Περιφερειακές Ενότητες. Στο τελευταίο τμήμα της φόρμας, όσοι υποβάλουν αίτηση δηλώνουν υπεύθυνα επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο ότι: α. εξακολουθούν να εργάζονται στην εταιρεία που ανέφεραν, β. τα στοιχεία που συμπλήρωσαν είναι ακριβή και αληθή. γ. δεν έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά τους τελευταίους 2 μήνες πριν από την υποβολή της συγκεκριμένης αίτησης συμμετοχής, δ. έλαβαν γνώση των όρων της Πρόσκλησης
  4.  Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία υποβολής, το Πληροφοριακό Σύστημα εμφανίζει σε 3 σελίδες όλα τα στοιχεία που συμπλήρωσε ο ενδιαφερόμενος και τη δήλωση συναίνεσης. Το Πληροφοριακό Σύστημα αποδίδει στην αίτηση ένα μοναδικό Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ), τον οποίο οι εργαζόμενοι που υποβάλουν αίτηση πρέπει να διατηρήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος
  5. Προσοχή: Το πρόγραμμα δεν επιτρέπει την επανυποβολή της αίτησης από τους δικαιούχους

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να πραγματοποιήσετε την αίτησή σας. (κριτήρια ΟΑΕΔ, διαδικασία).