Υποτροφίες & Πρακτική

Νέες υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές

Από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ - Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη

14/03/2020 | 06:00

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ χορηγεί υποτροφίες και προσκαλεί υποψήφιους διδάκτορες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι:

 1. Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 2. Υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας 
 3. Κάτοχοι πτυχίου συναφούς γνωστικού αντικειμένου με πεδίο της ερευνητικής δραστηριότητας του Ε.Ι.Π.
 4. Κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος με θέμα που να εμπίπτει στα πεδία ερευνητικής δραστηριότητας του Ε.Ι.Π
 5. Εγγεγραμμένοι σε Πανεπιστήμιο για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, με θέμα που να εμπίπτει στα πεδία ερευνητικής δραστηριότητας του Ε.Ι.Π. και στην τριμελή επιτροπή πρέπει να μετέχει Ερευνητής του Ε.Ι.Π

Σημειώστε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Βεβαίωση του Πανεπιστημιακού Τμήματος για τον Ορισμό Τριμελούς Επιτροπής, στην οποία πρέπει να συμμετέχει Ερευνητής του Ε.Ι.Π.
 • Έκθεση του περιεχομένου του διδακτορικού [στόχος και πρόοδος] – πρωτόκολλο
 • Υπεύθυνη δήλωση 

Προθεσμία: Έως Σάββατο 21 Μαρτίου 2020

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη.