Υποτροφίες & Πρακτική

Χορηγίες €1.000 από ΙΚΥ - Εθνική Τράπεζα

Αμοιβή, προϋποθέσεις συμμετοχής

04/11/2019 | 06:00

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος προκηρύσσει πέντε θέσεις υποτροφιών με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό στον επιστημονικό τομέα του «Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου».

Η μηνιαία αμοιβή θα "αγγίζει" τα 1.000 ευρώ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

  • Ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια
  • Έχουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
  • Δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα
  • Δεν έχουν λάβει ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία από το ΙΚΥ για διδακτορικές σπουδές
  • Κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ με βαθμό πτυχίου από 7 και άνω
  • Κάτοχοι πιστοποιητικού άριστης γνώσης ξένων γλωσσών
  • Άγαμοι υποψήφιοι με ατομικό συνολικό δηλωθέν εισόδημα μικρότερο των 30.000 € ή οικογενειακό συνολικό δηλωθέν εισόδημα μικρότερο των 75.000€ κατά το φορολογικό έτος 2017
  • Δεν θα εργάζονται σε δημόσιο τομέα και ιδιωτικό τομέα (κατά τη διάρκεια της υποτροφίας)
  • Εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νομίμως απαλλαγή ή τυχόν αναβολή κατάταξης

Αναμένεται η προθεσμία.

Για περαιτέρω πληροφορίες, πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο".