Υποτροφίες & Πρακτική

Χορηγίες από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ολόκληρη η προκήρυξη - Προθεσμία

28/07/2019 | 06:00

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί νέο πρόγραμμα υποτροφιών.

Αναλυτικά θα χορηγηθούν:

  1. Μια υποτροφία, διάρκεια 16 μηνών με προϋπολογισθέν ποσό έως 16.000
  2. Μια υποτροφία, διάρκεια 8 μηνών και με προϋπολογισθέν ποσό έως 8.000

Υποτροφία Α:

  • Πτυχίο Φυσικών Επιστημών ΑΕΙ
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
  • Ιδιότητα του υποψήφιου Διδάκτορα 

Υποτροφία Β:

  1. Πτυχίο ΑΕΙ Διοικητικού ή Οικονομικού
  2. Ιδιότητα του υποψήφιου Διδάκτορα
  3. Άριστη γνώση Αγγλικών
  4. Γνώση χρήσης Η/Υ

Προθεσμία: Έως Τρίτη 30 Ιουλίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.