Υποτροφίες & Πρακτική

Παν/μιο Πατρών: Διδακτορικές υποτροφίες (760€)

Ολόκληρη η προκήρυξη

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Πανεπιστημίου Πατρών, χορηγεί ανταποδοτικές υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες.

Τίτλος Έργου: «Ανάλυση νοηματικής γλώσσας σε κινητές συσκευές για διερμηνεία με έμφαση υπηρεσίες υγείας (HealthSign)»

Προσόντα

  • Υποψήφιος Διδάκτορας σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με το υπό ανάθεση έργο
  • Πτυχίο Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών
  • Επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με το υπό ανάθεση έργο
  • Γνώση Αγγλικών
  • Γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ

Αίτηση: ΕΔΩ

Προθεσμία: έως Πέμπτη 2 Μαΐου 2019

Πληροφορίες:

- κα Βενέττα Λαμπροπούλου

Τηλέφωνο: 2610-997757

Ε-mail: [email protected]

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.