Υποτροφίες & Πρακτική

Παν/μιο Θεσσαλίας: Νέες υποτροφίες

Τίτλος έργου, προσόντα, δικαιολογητικά, προθεσμία και ολόκληρη η προκήρυξη

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, χορηγεί μια υποτροφία για διδάκτορα.

Τίτλος Έργου: "Addressing Med fly with an innovative and environment friendly attractant through an Integrated Pest (LIFE BIODELEAR)"

Επιστημονικά Υπεύθυνος: κύριος Νικόλαος Παπαδόπουλος

Προσόντα:

  • Πτυχίο Γεωπονίας
  • Διδακτορικό στη Γεωργική Εντομολογία
  • Ερευνητική εμπειρία σε θέματα σχετικά με τις μύγες των φρούτων (επιθυμητό)
  • Δύο δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά 
  • Γνώση της αγγλικής γλώσσας

Δικαιολογητικά:

  1. Βιογραφικό σημείωμα
  2. Αντίγραφο τίτλων σπουδών
  3. Αντίγραφο πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας
  4. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
  5. Ερευνητική εμπειρία

Προθεσμία: έως Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη: metadidaktoriko1.pdf