Υποτροφίες & Πρακτική

1 διδακτορική και 2 μεταδιδακτορικές υποτροφίες από το Παν/μιο Πατρών

Απαιτούμενα προσόντα, προθεσμίες και ολόκληρες οι προκηρύξεις

[2 Μεταδιδακτορικές υποτροφίες] Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Ευφυές ολοκληρωμένο συνεργατικό σύστημα οδικής ασφάλειας και συντήρησης οδικών υποδομών προς το 2020 – ΟΔΟΣ 2020», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Κωστόπουλο Βασίλειο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει 2 ανταποδοτικές υποτροφίες.

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 • Διδακτορικό Δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με του έργου
 • Δίπλωμα Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού 
 • Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
 • Παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια με κριτές  
 • Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές  
 • Γνώση Αγγλικών

Διάρκεια: 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης

Ηλεκτρονική Αίτηση: ΕΔΩ

Προθεσμία: έως Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 2018

Ολόκληρη η προκήρυξη: metadidaktorika.pdf

[Διδακτορική υποτροφία] Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου Ερευνητική Υποδομή για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (INVALOR)», «Υποέργο κεντρικού πόλου Παν/μίου Πατρών (ΠΠ)», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Γεώργιο Αγγελόπουλο Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει 1 υποτροφία.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο Βιολογίας, Χημείας ή Χημικών Μηχανικών 
 • Υποψήφιος Διδάκτορας
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση Χρήσης Η/Υ (ΕCDL ή αντίστοιχο)
 • Εμπειρία σε βασικές μικροβιολογικές τεχνικές, σε χημικές και βιοχημικές αναλύσεις βιομάζας και αποβλήτων με χρήση αναλυτικών συσκευών (HPLC, GC).
 • Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά
 • Συμμετοχές σε συνέδρια

∆ιάρκεια: 4 µήνες, με δυνατότητα ανανέωσης

Ηλεκτρονική Αίτηση: ΕΔΩ

Προθεσμία: έως Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 2018

Ολόκληρη η προκήρυξη: didaktoriko.pdf