Δημόσιο

7Κ/2018: Οριστικά αποτελέσματα

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής

11/12/2019 | 18:02

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 7Κ/2018 του ΑΣΕΠ  για την κατηγορία ΤΕ, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δέκα θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

Ο πίνακας προσληπτέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).

Πατήστε το κουμπί «Δείτε τα αποτελέσματα» για να διαβάσετε την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής.