19 διοικητικοί στα ΕΛΤΑ Αττικής

19 διοικητικοί στα ΕΛΤΑ Αττικής
Συμμετέχουν απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψηφιοι ηλικίας 18-65 ετών
10/02/2018 | 13:22

Με 19 διοικητικούς υπαλλήλους ενισχύονται τα ΕΛΤΑ, στην Αττική.

Με την νέα προκήρυξη ζητείται προσωπικό ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, για οκτάμηνη εργασία.

Δυνατότητα συμμετοχής στην διαδικασία επιλογής έχουν οι απόφοιτοι Λυκείου , ΙΕΚ ή ΤΕΕ διοικητικών ειδικοτήτων.

Η εμπειρία, ο χρόνος ανεργίας, και ο αριθμός ανηλίκων τέκνων κρίνουν τον διορισμό.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, δείτε την αίτηση και υπολογίστε τα μόριά σας, αξιοποιώντας τις εφαρμογές του workenter

Λήγει
20/02/18

19

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Λυκείου (ή ΙΕΚ ή ΤΕΕ)
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αποδεικτικό γνώσης Η/Υ
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120