Η εξέλιξη των προγραμμάτων

Προκηρύξεις 1 2 3 4 5 6 7 8
Αυτοαπασχόληση πτυχιούχων (Β΄ κύκλος) 10/2/2016 8/6/2017 13/12/2017 5/1/2018 Βρίσκεται εδώ!      
Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια 9/8/2017 10/8/2017 Βρίσκεται εδώ!          
Μεταποίηση προϊόντων αλιείας - υδατοκαλλιέργειας 25/9/2017 26/9/2017 Βρίσκεται εδώ!          
Νέες τουριστικές επιχειρήσεις 6/11/2017 7/11/2017 Βρίσκεται εδώ!          
Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ 9/3/2017 10/3/2017 15/6/2017 21/9/2017 17/12/2017 Βρίσκεται εδώ!    
Ενίσχυση τουριστικών ΜμΕ 10/2/2016 11/2/2016 4/7/2016 7/9/2017 8/9/2017 6/10/2017 23/11/2017 Βρίσκεται εδώ!
Νεοφυής επιχειρηματικότητα 10/2/2016 11/2/2016 24/5/2016 7/9/2017 8/9/2017 29/8/2017 20/10/2017 Βρίσκεται εδώ!
Αναβάθμιση ΜμΕ 10/2/2016 11/6/2016 8/7/2016 6/7/2017 7/7/2017 22/10/2017 10/12/2017 Βρίσκεται εδώ!
09/02/2018 | 14:30
Στάδια εξέλιξης 
1. Προδημοσίευση 4. Αξιολόγηση 7. Οριστικά αποτελέσματα
2. Έκδοση προκήρυξης 5. Προσωρινά αποτελέσματα 8. Ενστάσεις - Υλοποίηση
3. Υποβολή υποψηφιοτήτων 6. Κατάθεση δικαιολογητικών  
εξέλιξη προγραμμάτων, επιχειρείν