25 υποτροφίες από το Καποδιστριακό (833 ευρώ το μήνα)

Ειδήσεις
25 υποτροφίες από το Καποδιστριακό (833 ευρώ το μήνα)
Κατανομή θέσεων - Ολόκληρη η προκήρυξη
φοιτητές, σπουδαστές,
Ηλιάνα Καλούπη
04/12/2019 | 06:00

Νέο πρόγραμμα υποτροφιών που φέρει την επωνυμία: «Υποτροφίες Σταύρος Τσακυράκης» λειτουργεί το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η μηνιαία αμοιβή "αγγίζει" τα 833 ευρώ για 24 μήνες.

Κατανομή θέσεων σε σχολές του ΕΚΠΑ:

 • 6 άτομα - Επιστημών Υγείας
 • 4 άτομα - Φιλοσοφική
 • 4 άτομα - Θετικών Επιστημών
 • 3 άτομα - Νομική
 • 3 άτομα - Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
 • 2 άτομα - Θεολογική
 • 2 άτομα - Επιστημών της Αγωγής
 • 1 άτομο - Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν οι υποψήφιοι διδάκτορες (Υ.Δ.) οι οποίοι εκπονούν ήδη την διδακτορική τους διατριβή στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Απαιτούμενα προσόντα:

(-) Υποψήφιοι διδάκτορες του ΕΚΠΑ

(-) Πτυχιούχοι Επιστημών Υγείας ή Φιλοσοφικής ή Θετικών Επιστημών ή Νομικής ή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών ή Επιστημών της Αγωγής

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής:

 • Αίτηση
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών
 • Θέμα διδακτορικής διατριβής
 • Βεβαίωση μέλους ΔΕΠ
 • Βεβαίωση από την Γραμματεία του Τμήματος
 •  Έκθεση προόδου της διδακτορικής διατριβής
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι: α. έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους, β. όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, γ. συναινεί στην τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986

Ο φάκελος υποβολής δικαιολογητικών πρέπει να αποσταλεί έως την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019.

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη.

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
didaktoriko.pdf
Σχετικά Άρθρα