Αριστοτέλειο: Μεταδιδακτορικές υποτροφίες

Προγράμματα
1.050
Αριστοτέλειο: Μεταδιδακτορικές υποτροφίες
Προσόντα, δικαιολογητικά, προθεσμίες - Ολόκληρη η προκήρυξη
Βιβλιοθήκη με βιβλία και επίσημους φακέλους
04/02/2019 | 06:00

Θέση υποτροφίας για έναν υποψήφιο διδάκτορα προσφέρει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Τίτλος έργου: «Μακροβιότητα και ευζωία χοιρομητέρων: Δείκτες γενετικής επιλογής, διατροφική διαχείριση αναπτυσσόμενων νεαρών χοιρομητέρων και έλεγχος των επιπτώσεων των λοιμώξεων του ουροποιητικού»

Επιστημονικός υπεύθυνος: κ. Φορτομάρης Πασχάλης, καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας.

Διδάκτορας Κτηνιατρικής

Δικαιολογητικά: 

 • Αίτηση
 • Αναλυτικός πίνακας στοιχείων απόδειξης εμπειρίας
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών
 • Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών
 • Αντίγραφα πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας

Μηνιαία Αμοιβή: 1.050 ευρώ

Ολόκληρη η προκήρυξη:

Πληροφορίες:

- Τηλέφωνο: 2310999808

- ΕΛΚΕ ΑΠΘ: τηλέφωνα 2310994009 και 2310994082

Προθεσμία
08/02/19

Ποιους αφορά

 • Πτυχιούχοι Τμημάτων Κτηνιατρικής
 • Κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην εκτροφή παραγωγικών ζώων
 • Κάτοιχοι διδακτορικού διπλώματος στον τομέα της Κτηνιατρικής

Προϋποθέσεις

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχιούχος Τμήματος Κτηνιατρικής
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην εκτροφή παραγωγικών ζώων
 • Διδακτορικό δίπλωμα Τμήματος Κτηνιατρικής
 • Ερευνητική εμπειρία ενός έτους στην εκτροφή μονογαστρικών ζώων
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Γ2)
 • Τρεις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά 
 • Τρεις ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια 
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ