Υποψήφιοι διδάκτορες στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Απαραίτητα δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022.

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, διαθέτει είκοσι θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες.

Στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών δικαίωμα υποβολής αίτηση έχουν οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος που έχει χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή απόφοιτος προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στη χορήγηση ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση εισαγωγής μέσω της δικτυακής πύλης εδώ, η οποία θα περιλαμβάνει:

α) προτεινόμενο τίτλο της διδακτορικής διατριβής

β) σύντομο υπόμνημα με το αντικείμενο που θα πραγματεύεται η διδακτορική διατριβή

γ) γλώσσα συγγραφής, η οποία δύναται να είναι διάφορη της ελληνικής

δ) προτεινόμενο επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής, του οποίου το γνωστικό αντικείμενο ή το επιστημονικό έργο είναι συναφές με αυτό της προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και να καταχωρήσουν τα απαραίτητα στοιχεία τους ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στο εγχειρίδιο χρήσης

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο Διπλώματος/Ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master)
  • Αντίγραφα μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
  • Πιστοποιητικά Αναλυτικών βαθμολογιών
  • Τρεις συστατικές επιστολές (το έντυπο μεταφορτώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος)
  • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
  • Γραπτή έκθεση όπου αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος επιθυμεί την εισαγωγή του στο Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος, αλλά και οι γενικότεροι στόχοι του (επιστημονικοί, επαγγελματικοί, κ.λπ.)
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022.

Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Καραθεοδωρή 1, Πανεπιστημιούπολη, GR 265 04 Πατρα, Αρμόδια υπάλληλος: Χρυσούλα Πυλή, τηλ: 2610969500, ή στα τηλ.: 2610969501, 2610969503, E-mail: [email protected][email protected]

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram