Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Θεματικές περιοχές, δικαιολογητικά, προθεσμία
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023.

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποφάσισε να προκηρύξει έως τέσσερις (04) θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων.

Θεματικές περιοχές:

 • Νέες Τεχνολογίες και Πολιτιστική Κληρονομιά
 • Στρατηγικές Διαχείρισης του Νερού και Αστικοί Μετασχηματισμοί

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (συνημμένο υπόδειγμα) στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η γλώσσα εκπόνησης, η οποία μπορεί να είναι διάφορη της Ελληνικής και ο/η προτεινόμενος/η ως Επιβλέπων/ουσα της διδακτορικής διατριβής
 • Αντίγραφο όλων των τίτλων σπουδών
 • Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα επιστημονικού, σχεδιαστικού και/ή θεωρητικού έργου, με αντίγραφα δημοσιεύσεων και εργασιών που έχουν εκπονηθεί εντός ή εκτός προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Τεκμήρια καλής γνώσης της Αγγλικής και επαρκούς γνώσης τυχόν άλλων γλωσσών
 • Δύο συστατικές επιστολές από διδάσκοντες ΑΕΙ (πλέον του/της προτεινόμενου/ης επιβλέποντα) που έχουν παρακολουθήσει την απόδοση του Υποψηφίου σε προπτυχιακό ή / και μεταπτυχιακό επίπεδο (ή από ερευνητές αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου ή ιδρύματος). Οι επιστολές αυτές θα πρέπει να αποστέλλονται από τους/τις υπογράφοντες Καθηγητές/τριες ή/και Ερευνητές/τριες προς το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Οι συστατικές επιστολές είναι προαιρετικές εάν οι αιτούντες/σες προέρχονται από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Αποδεικτικά στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχουν), ή και σχετικές δημοσιεύσεις
 • Προσχέδιο εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής, το οποίο υποβάλλεται μετά από συνεννόηση με το μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών που θα προταθεί ως επιβλέπων/ουσα της Διδακτορικής Διατριβής. Στο προσχέδιο, πρέπει να περιλαμβάνεται: (I) ο προτεινόμενος τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής (II) συνοπτική περιγραφή του ερευνητικού πεδίου και αντικειμένου, η ανάλυση της προβληματικής και των υποθέσεων έρευνας (συµπεριλαµβανοµένης της στοιχειοθέτησης της συνάφειας της επιστημονικής περιοχής, σύμφωνα µε τα προαναφερόμενα) (III) η προτεινόμενη μεθοδολογία (IV) σύντομη ανασκόπηση της συναφούς πρόσφατης ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας. (V) προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της έρευνας Το παραπάνω προσχέδιο θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από τον/την Υποψήφιο/α Διδάκτορα και τον/την Επιβλέποντα/ουσα Καθηγητή/τρια
 • Σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για διδακτορικές σπουδές
 • Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψηφίου θα συνέβαλε στην πληρέστερη αξιολόγησή του

Όσοι ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή, καλούνται να υποβάλουν αίτηση, μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023.

Την αίτηση, μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά (κατατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή (usb stick) μπορούν οι ενδιαφερόμενοι, να αποστείλουν (ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά) ή να καταθέσουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου τους, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (1ος όροφος Μεταβατικού Κτηρίου, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Τ.Θ.1186, Τ.Κ.45110 Ιωάννινα / τηλέφωνα επικοινωνίας 26510-07191 και 26510-07219).

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram