Σε λίγες ώρες οι αιτήσεις για 10.000 νέες θέσεις εργασίας με μισθό 713 ευρώ

Διαβάστε αναλυτικά τους δικαιούχους και τη διαδικασία

Αύριο ξεκινούν οι αιτήσεις για το δεύτερο πρόγραμμα, εκ των τριών που θα τρέξουν από την Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2022, αναβαθμισμένων προγραμμάτων για ενίσχυση της απασχόλησης.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 10.000 ανέργους, ηλικίας 18-30 ετών, στοχεύει στην αναβάθμιση των προσόντων και στην προετοιμασία 10.000 νέων, αποφοίτων τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, για ένταξη στην αγορά εργασίας, με συνολικό προϋπολογισμό 68 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια επτά μήνες και η ΔΥΠΑ θα καταβάλει στους ωφελούμενους μηνιαία αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο καθαρό μισθό, δηλαδή 713 ευρώ, με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Αναλυτικότερα, για το πρόγραμμα:

Σκοπός της δράσης είναι η προετοιμασία των νέων ανέργων, αποφοίτων τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, καθώς και η αντιμετώπιση της διαρροής εργατικού δυναμικού.

Δικαιούχοι

Επιχειρήσεις του ιδιωτικού και κοινωνικού τομέα, που δεν έχουν μειώσει το προσωπικό τους κατά το τρίμηνο πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.

Οι εργοδότες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν εντάσσονται στο πρόγραμμα, ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν, ως εξής:

Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές για την υλοποίηση του προγράμματος ορίζονται όλες οι περιφέρειες της Ελλάδας.

Ωφελούμενοι

Άνεργοι ηλικίας 18 έως 30 ετών, τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης και δεν απασχολούνται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 και καθ΄ όλη τη διάρκεια της προεργασίας.

Διάρκεια και Ποσά Επιχορήγησης

Η διάρκεια είναι 7 μήνες και η Δ.ΥΠ.Α καταβάλει μηνιαία αποζημίωση ίση με το νόμιμο κατώτατο μισθό (με πλήρεις εισφορές) και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Διαδικασία

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση / εντολή κενής θέσης / υπεύθυνη δήλωση και προσδιορίζουν την ειδικότητα και το εκπαιδευτικό επίπεδο της θέσης.

Τα αρμόδια ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α επιβεβαιώνουν ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις

Οι εργασιακοί σύμβουλοι των αρμόδιων ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α , υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψηφίους σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της κενής θέσης

Η επιχείρηση επιλέγει τον ωφελούμενο και υπογράφουν συμφωνητικό συνεργασίας.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram