Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ): Αλλαγές στην καταβολή του επιδόματος από αύριο (1/11)

Ειδήσεις
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ): Αλλαγές στην καταβολή του επιδόματος από αύριο (1/11)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι
ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ
Μιχάλης Τσιλιβάκος
31/10/2018 | 10:03

Σημαντικές αλλαγές έρχονται από 1η Νοεμβρίου 2018 για τους δικαιούχους Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Υπενθυμίζεται ότι, από την 1/8/2018 οι ωφελούμενοι του επιδόματος έχουν κληθεί να εγγραφούν στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, με βάση σχετική απόφαση.

Δείτε (αναλυτικά) τις επερχόμενες αλλαγές στην διαδικασία υποβολής αίτησης:

 • Τα νοικοκυριά για τα οποία η καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης του ΚΕΑ είχε διακοπεί έχουν δικαίωμα επανυποβολής αίτησης μετά την πάροδο 6 μηνών από την ημερομηνία διακοπής της καταβολής της ενίσχυσης και με την προϋπόθεση ότι έχουν επιστραφεί τα αχρεωστήτως καταβληθέντα
 • Μονογονεϊκή οικογένεια: Για την αποδοχή της μονογονεϊκότητας, το νοικοκυριό θα πρέπει να απαρτίζεται αποκλειστικά από τα μέλη της μονογονεϊκής οικογένειας, δηλαδή τον γονέα και το ένα ή περισσότερα ανήλικα τέκνα. Εάν το νοικοκυριό αποτελείται και από άλλα μέλη, πέραν της μονογονεϊκής οικογένειας, τότε το πρώτο ανήλικο τέκνο δεν υπολογίζεται ως ενήλικο
 • Δηλούμενο εισόδημα: Αναφέρεται στο συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού από κάθε πηγή προέλευσης, προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, κατά τους 6 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα ΚΕΑ. Από το δηλούμενο εισόδημα εξαιρούνται τα παρακάτω:
 1. το επίδομα αναδοχής
 2. τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας που καταβάλλονται από το κράτος
 3. η οικονομική ενίσχυση που χορηγείται σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης 
 4. το επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης που καταβάλλεται σε ανέργους
 • Περίοδος ενίσχυσης: Η περίοδος των 6 μηνών πλέον, κατά τους οποίους χορηγείται το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου ενίσχυσης το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης παραμένει σταθερό και τα πεδία που αφορούν στα εισοδήματα, την περιουσία ή τη σύνθεση του νοικοκυριού δεν τροποποιούνται (η εξαίρεση υπολογισμού του εισοδήματος από εργασία για τους τρεις πρώτους μήνες δεν έχει εφαρμογή σύμφωνα με τη νέα «αρχιτεκτονική» του προγράμματος, δεδομένου ότι δεν υπάρχει υποχρέωση μηνιαίας δήλωσης των μεταβολών). Μετά την πάροδο έξι μηνών από την έκδοση της πράξης έγκρισης, ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει νέα αίτηση ένταξης-τροποποίησης στο πρόγραμμα

- (Παράδειγμα): Νοικοκυριό με αίτηση που έχει εγκριθεί τον Αύγουστο του 2018 θα λαμβάνει σταθερό ποσό εισοδηματικής ενίσχυσης από τον Νοέμβριο του 2018 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2019, μήνα κατά τον οποίο θα πρέπει να επανυποβάλει αίτηση (καθώς τον Φεβρουάριο συμπληρώνονται έξι μήνες από τον μήνα έγκρισης).

 • Εντάσσονται στην αίτηση για το ΚΕΑ τα μέλη που εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία καθώς και ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε ΑΕΙ - ΤΕΙ,  σχολεία ή ΙΕΚ - ΣΕΚ
 • Απαιτούμενα δικαιολογητικά για περιπτώσεις απόδειξης μόνιμης κατοικίας: Διαμονή σε ενοικιαζόμενη κατοικία: απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου ηλεκτρονικού μισθωτηρίου που τεκμηριώνει/ουν την διαμονή για τουλάχιστον 6 μήνες πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης και λογαριασμού ΔΕΚΟ. Διαμονή σε δωρεάν παραχωρημένη κατοικία: απαιτείται να έχει δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και η προσκόμιση λογαριασμού ΔΕΚΟ και λογαριασμός ΔΕΚΟ ή δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης ή κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του παραχωρησιούχου με απαραίτητο στοιχείο την αντιστοιχία της διεύθυνσης με την επωνυμία του αιτούντος. Διαμονή σε ιδιόκτητη κατοικία: απαιτείται η προσκόμιση συμβολαίου που τεκμηριώνει την ιδιοκτησία και λογαριασμού ΔΕΚΟ
 • Σε περίπτωση νοικοκυριού με ανήλικα τέκνα, για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση: Απαιτείται βεβαίωση εγγραφής/φοίτησης στο σχολείο, προκειμένου τα εν λόγω νοικοκυριά να υποβάλουν αίτηση στο ΚΕΑ
 • Υποχρεωτική εκπαίδευση: Οι δικαιούχοι ενήλικες έως 45 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση υποχρεούνται, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης, είτε να συμμετάσχουν στις εξετάσεις απόκτησης απολυτηρίου δημοτικού σχολείου είτε να εγγραφούν σε: (α) σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ή στα παραρτήματα αυτών, (β) εσπερινά γυμνάσια

Σημειώστε:

 1. Οι αιτούντες των οποίων η αίτηση έχει εγκριθεί ή τροποποιηθεί πριν τις 1/11/2018, οφείλουν να προσκομίσουν το νέο έντυπο συναίνεσης των ενήλικων μελών του νοικοκυριού
 2. Για το πρόγραμμα ΚΕΑ το επίδομα ανεργίας θεωρείται (προς το παρόν) εισόδημα και οι ωφελούμενοι καλούνται να το δηλώνουν στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης
 3. Με προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ρητά ότι στο δηλούμενο εισόδημα για τον υπολογισμό του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης δεν περιλαμβάνεται ούτε η οικονομική ενίσχυση που χορηγείται σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών, ούτε και το επίδομα που καταβάλλεται σε ανέργους από τον ΟΑΕΔ