Νέο πρόγραμμα: Επίδομα 400€ για κατάρτιση

Σύμπραξη ανάμεσα σε Περιφέρεια Αττικής με Επιμελητήριο Πειραιά

Νέο επίδομα 400 ευρώ προ των πυλών για εκατοντάδες εργαζομένους.

Το επίδομα συνδέεται με μια ολοκληρωμένη προσπάθεια επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων όλων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στην Περιφέρεια Αττικής ανεξαρτήτου κλάδου απασχόλησης για την προσαρμογή τους στις αλλαγές της τοπικής όσο και υπερτοπικής αγοράς εργασίας (οικονομικές, τεχνολογικές, περιβαλλοντικές, προσαρμογή σε μοντέλα τηλεργασίας δεδομένων των συνθηκών COVID-19, κ.α.) και στο νέο αναπτυξιακό περιβάλλον της Περιφέρειας Αττικής.

Το ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΒΕΠ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος του έργου.

Στόχοι & Δράσεις του έργου

Το έργο απευθύνεται σε 760 συνολικά εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου απασχόλησης, που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους και να καταρτιστούν τόσο σε εξειδικευμένες όσο και οριζόντιες ειδικότητες .

Το έργο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

 • Οι ενέργειες επαγγελματικής συμβουλευτικής (3 συνεδρίες), οι οποίες θα υλοποιηθούν είτε μέσω δια ζώσης συνεδριών (face to face)είτε εξ αποστάσεως μέσω του πληροφοριακού συστήματος του έργου.
 • Ενέργειες κατάρτισης 80 ωρών, οι οποίες θα υλοποιηθούν είτε μέσω διά ζώσης κατάρτισης στην τάξη είτε μέσω τηλεκατάρτισης ή συνδυασμός των ανωτέρω.

Κατάρτιση και εκπαιδευτικό επίδομα

Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα έχουν συνολική διάρκεια 80 ώρες, θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης και θα αφορούν τα εξής αντικείμενα:

 • Ειδικός διαχείρισης, ορθής λειτουργίας & βελτιστοποίησης βιομηχανικής παραγωγής
 • Στέλεχος περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Τεχνικός ψυκτικών εγκαταστάσεων
 • Στέλεχος διοίκησης και διαχείρισης έργου
 • Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων
 • Τεχνίτης Ελασματουργός
 • Τεχνίτης Εργαλειομηχανών
 • Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας- social media marketing
 • Τεχνικός Αλουμινοσιδηροκατασκευών
 • Τεχνίτης Ξυλουργός - Μαραγκός

Επιλογή ωφελουμένων

Προϋποθέσεις Συμμέτοχης – Απαιτούμενα Κριτήρια

Δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη έχουν οι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας και οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Nα είναι εργαζόμενοι στον ΙδιωτικόΤομέα της Οικονομίας με εξαρτημένη σχέσηεργασίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται.
 • Θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).

Δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη έχουν οι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα. Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή  και είναι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού.

Αποκλείονται από το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα όσοι είναι:

 • Οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα (Ευρύτερος Τομέας Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού) και αυτών που εποπτεύονται από την Γενική Κυβέρνηση και αναφέρονται στο Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Στατιστικές - ELSTAT (statistics.gr).
 • αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής,
 • άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Συνολική Αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος 80 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 400,00 €

Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - EKT) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram