Σπουδές στην Ηλεκτρονική Μάθηση

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ηλεκτρονική Μάθηση.

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ηλεκτρονική Μάθηση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προβούν στην συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Π.Μ.Σ. «ΑΡΙΣΤΥΛΛΟΣ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

 • Αίτηση υποψηφιότητας (συμπληρώνετε και υποβάλλετε την ηλεκτρονική φόρμα)
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών ή άλλα στοιχεία (π.χ. βεβαίωση περάτωσης) από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν αποφοιτήσει
 • Αναλυτική βαθμολογία (μία για κάθε τίτλο σπουδών)
 • Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής
 • Επικυρωμένο αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
 • Επικυρωμένα αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (σε περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων)
 • Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν)
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Φωτοαντίγραφα τυχόν επιστημονικών εργασιών και δημοσιεύσεων.
 • Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Μια φωτογραφία

Κατάθεση φακέλων υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της οριστικής υποβολής. Σε περίπτωση αδυναμίας επισύναψης δικαιολογητικών ή απουσίας αυτών μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. ανέρχονται στο ποσό των 1.500 €/εξάμηνο και προκαταβάλλονται σε λογαριασμό του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2104142773 (από 10:00 έως 16:00) ή στείλτε μήνυμα στο e-mail: [email protected].

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram