Εξειδίκευση στα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά

Ειδήσεις
Εξειδίκευση στα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά
Δικαιολογητικά και προθεσμίες για το νέο μεταπτυχιακό του ΤΕΙ Θεσσαλίας
Ανοιχτό βιβλίο σε καταπράσινο έδαφος με κίτρινα λουλούδια
21/09/2018 | 07:15

Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, του ΤΕΙ Θεσσαλίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών»

Δικαιώμα υποβολής αιτήσεων έχουν:

 • Απόφοιτοι Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων
 • Απόφοιτοι Τμημάτων Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής και Μηχανικής Βιοσυστημάτων
 • Διπλωματούχοι Γεωπονικών Σχολών Πανεπιστημίων
 • Διπλωματούχοι Χημικοί, Φαρμακοποιοί, Βιολόγοι, Βιοχημικοί
 • Απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημίων συναφούς γνωστικού αντικειμένου

Κριτήρια Αξιολόγησης:

 1. Γενικός βαθμός πτυχίου, (15%)
 2. Άριστη ή πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας(10%)
 3. Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. (15%)
 4. Επίδοση στην πτυχιακή εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο(15%)
 5. Ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.(10%)
 6. Συνέντευξη (35%)

Αίτηση:

Δικαιολογητικά:

• Όλα τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών 
• Όλες οι αναλυτικές βαθμολογίες των τίτλων σπουδών
• Τα αντίγραφα των πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών
• Συστατικές Επιστολές (κλειστό φάκελο με δικαιολογητικά ή να σταλλούν από τους καθηγητές με υπογραφή)
• Ενημερωμένο Βιογραφικό Σημείωμα 
• Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
• 4 φωτογραφίες ταυτότητας
• Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας
• Βεβαιώσεις συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα 
• Δημοσιεύσεις
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν παρακολουθεί κάποιο άλλο ΠΜΣ

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Δίδακτρα: 4.000€

Διάρκεια: 24 μήνες

Προθεσμία: έως 15 Οκτωμβρίου 2018

Για περαιτέρω πληροφορίες:

Τηλέφωνο : 2410 684 274
E-mail: balafas@teilar.gr

Σχετικά Άρθρα