Μεταπτυχιακά στα Πληροφοριακά Συστήματα

Ειδήσεις
Μεταπτυχιακά στα Πληροφοριακά Συστήματα
Δικαιολογητικά, διάρκεια, προθεσμίες, στοιχεία επικοινωνίας
Ανοιχτό βιβλίο και καπέλο αποφοίτησης
08/02/2019 | 06:00

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ανακοινώνει την λειτουργία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – INFORMATION SYSTEMS».

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση υποψηφιότητας
  • Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
  • Αντίγραφο της πτυχιακής εργασίας
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας 
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης της αγγλικής γλώσσας
  • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία

Υποβολή φακέλου με δικαιολογητικά στη διεύθυνση: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφοριακά Συστήματα», Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Άγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα.

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 18 μήνες (πλήρης), 36 μήνες (μερική)

Δίδακτρα: 2.850 ευρώ

Προθεσμία: έως 15 Φεβρουαρίου 2019

Πληροφορίες:

Τηλέφωνα: 2510 462325 και 2510 462312

Ιστοσελίδα: ΕΔΩ