30 θέσεις για μεταπτυχιακό στα Ενεργειακά Συστήματα

Ειδήσεις
30 θέσεις για μεταπτυχιακό στα Ενεργειακά Συστήματα
Κριτήρια αξιολόγησης, δικαιολογητικά, προθεσμίες - Ολόκληρη η προκήρυξη
Ανοιχτό βιβλίο και καπέλο αποφοίτησης
05/01/2019 | 06:00

To Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίλο: "Ανάλυση και Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων" για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018‐2019.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων: 

 • Πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών
 • Πτυχιούχοι των Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων 

Κριτήρια Αξιολόγησης:

 1. Γενικός βαθμός πτυχίου
 2. Βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
 3. Επίδοση της διπλωματικής εργασίας
 4. Τυχόν ερευητική δραστηριότητα
 5. Επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Δικαιολογητικά:

 • Έντυπη αίτηση:
 • Αντίγραφο Διπλώματος
 • Επικυρωμένη βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας
 • Βιογραφικό σημείωμα (ερευνητική δραστηριότητα)
 • Δύο συστατικές επιστολές

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ταχυδρομικώς τα παραπάνω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος. Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Λεωφόρος Αθηνών‐Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δύναται να αποσταλούν και ηλεκτρονικά σε ψηφιοποιημένη μορφή και σε περίπτωση αποδοχής θα πρέπει να προσκομιστούν τα πρωτότυπα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς για τις σπουδές από τον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ:

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 18 μήνες (πλήρη), 30 μήνες (μερική)

Δίδακτρα: 2.700 ευρώ

Προθεσμία: έως 1 Φεβρουαρίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη:

Πληροφορίες:

-Γραμματεία του Τμήματος

Τηλέφωνο: 24210‐74007 και 24210‐74010

Fax: 24210‐74050

Ε‐mail: pmsmmb@mie.uth.gr

Σχετικά Άρθρα