ΙΚΥ: Υποτροφία για διδακτορική διατριβή στο εξωτερικό

Από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Φανή Σαριγιάννη» - Προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει μία υποτροφία με διαγωνισμό για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό, στην Φυτοπαθολογία, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Φανή Σαριγιάννη» (ακαδημαϊκό έτος 2022-2023), διάρκειας 24 (είκοσι τεσσάρων) διαδοχικών μηνών με έναρξη από 01/09/2022 έως και 30/11/2022.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 1.500 € το μήνα μικτά.

Επίσης, στους υποτρόφους θα καταβληθεί κατ΄ αποκοπή ποσό για έξοδα πρώτης εγκατάστασης
στο εξωτερικό (το ποσό των 1.000 € συνολικά).

Η υποτροφία δεν καλύπτει τυχόν δίδακτρα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να:

  • Διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
  • Δεν υπερβαίνουν το 36ο έτος κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων (έτος
    γέννησης 1986 και μετά)
  • Είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (6,50 και άνω)
  • Κατά το φορολογικό έτος 2020, οι άγαμοι υποψήφιοι είχαν φορολογητέο εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000€). Επί εγγάμων υποψηφίων το φορολογητέο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις είκοσι οχτώ χιλιάδες ευρώ (28.000€). Σε περίπτωση που υποψήφιος είναι εξαρτώμενο μέλος, το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις είκοσι οχτώ χιλιάδες ευρώ (28.000€)
  • Δεν έλαβαν, δεν λαμβάνουν και δεν θα λάβουν για το χρονικό διάστημα της υποτροφίας, οποιαδήποτε άλλη υποτροφία από δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή ή διεθνή πηγή συμπεριλαμβανομένων των κληροδοτημάτων που διαχειρίζεται το ΙΚΥ ή τρίτοι
  • Σε περίπτωση που έλαβαν οποτεδήποτε άλλη υποτροφία του ΙΚΥ, έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους από την αιτία αυτή
  • Δεν εκπονούν κατά τη διάρκεια της υποτροφίας άλλη διδακτορική έρευνα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό
  • Έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους πριν την έναρξη της υποτροφίας ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή έχουν τύχει αναβολής κατάταξης, ο χρόνος της οποίας επαρκεί για το πλήρες διάστημα της υποτροφίας και την ολοκλήρωση της διδακτορικής έρευνας

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε σε 2103726346 και 2103726395 ή στείλτε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram