Αιτήσεις έως 11 Απριλίου για επιδοτήσεις βιοκτηνοτρόφων

Επιδοτούμενα
Αιτήσεις έως 11 Απριλίου για επιδοτήσεις βιοκτηνοτρόφων
Ανοίγει η πλατφόρμα για το Μέτρο 11 που αφορά στις "Βιολογικές Καλλιέργειες"
Ουρανός, σύννεφα, πεδιάδα, εικόνα για αγρότες (αγελάδες)
Οι υποψήφιοι μπορούν να διορθώνουν την αίτηση στήριξης και τα δικαιολογητικά (έντυπα, ή σε ηλεκτρονική μορφή), ακόμη και μετά την οριστική υποβολή της
21/02/2018 | 14:04

Προθεσμία έως τις 11 Απριλίου έχουν οι βιοκτηνοτρόφοι για να υποβάλουν αίτηση, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας.

Στόχος του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» είναι να προσφέρει δημόσια αγαθά που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ και θα μοιραστεί στις 13 διοικητικές περιφέρειες.

Πατήστε στα αντίστοιχα πεδία για να δείτε "ποιους αφορά", "τι χρηματοδοτείται" και τις "επιδοτήσεις".

Προθεσμία
11/04/18

Ποιους αφορά

1) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αριθ. 104/7056/21-1-2015 (ΦΕΚ 147/Β'/22-1-2015) απόφασης «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων» κατ' εκτέλεση του Καν. αριθ. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως ισχύει.

2) «Νεοεισερχόμενοι» σύμφωνα με το σημείο 13 του άρθρου 4 της αριθμ. 2848/145689/28.12.2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δηλαδή οι γεωργοί που αναλαμβάνουν να εντάξουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, βοσκοτόπους ή/και εκτροφές ζώων που δεν συμπεριλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π).

Τι χρηματοδοτείται

  • Προστασία του εδάφους και της βιοποικιλότητας μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας και μείωσης των ρύπων
  • Προστασία των νερών μέσω της μείωσης των ρύπων
  • Βελτίωση του ισοζυγίου των αερίων θερμοκηπίου μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας των εδαφών
  • Μείωσης των εκπομπών Ν2Ο και CH4
  • Μετριασμός και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
  • Πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους 

Επιδότηση

Περιφέρειες Ποσά (σε εκατ. €)
Δυτική Ελλάδα 38
Κρήτη 33,8
Θεσσαλία 29
Δυτική Μακεδονία 26
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 18
Κεντρική Μακεδονία 18
Ήπειρος 15
Στερεά Ελλάδα 15
Βόρειο Αιγαίο 9
Πελοπόννησος 8
Ιόνια Νησιά 4
Νότιο Αιγαίο 4
Αττική 200.000* 

(*) Η μοναδική περιφέρεια της οποίας η χρηματοδότηση δεν κυμαίνεται σε εκατ. ευρώ

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Αιτήσεις ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος. Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο https://registration.dikaiomata.gr/user_registration