Σύνδεσμοι
16/04/2016 | 16:15

Φορείς - ηλεκτρονικές διευθύνσεις

Εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO): https://epso.europa.eu/home_el
Ευρωπαϊκή Πύλη για την Επαγγελματική Κινητικότητα (EURES): https://ec.europa.eu/eures/public/el/homepage
Σταδιοδρομία στα Ευρωπαϊκά Όργανα: https://epso.europa.eu/why-eu-careers_el
Καριέρα στην Ευρώπη (European Job Days) : https://www.europeanjobdays.eu/
Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES (Your first Eures Job): http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1160&langId=el

 

Κινητικότητα στην Ε.Ε.

Πρόγραμμα Erasmus+: http://erasmusplusyouth.gr/
Πρόγραμμα Erasmus Νέοι επιχειρηματίες: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=el
Euraxess για Ερευνητές: https://www.obi.gr/obi/?tabid=311 & https://www.rc.auth.gr/marketing/euraxess.shtml
Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης: https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/cedefop_el

 

Νέοι στην Ευρώπη

Εγγυήσεις για την Νεολαία (Youth guarantee): http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=el
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων: www.europeanyouthcard.gr
Δίκτυο Eurodesk: http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=46%20
Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας https://europa.eu/youth/EU_el

 

Πολίτες στην Ευρώπη

Η Ευρώπη σου- Συμβουλές (Your Europe Advice) http://europa.eu/youreurope/advice/about_el.htm
Europe Direct: Ερωτήσεις σχετικά με την Ευρώπη http://europa.eu/contact/index_el.htm
Η Ευρώπη με μια ματιά http://europa.eu/index_el.htm
Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης http://www.cedefop.europa.eu/en
Εθνικό Κέντρο Euroguidance http://www.eoppep.gr/index.php/el/work-guidance-and-consulting/eoppep-syep/euroguidance-national-centre
Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Ελληνικό Κέντρο N.A.R.I.C) http://www.doatap.gr/gr/index.php
ΕNIC-NARIC http://www.enic-naric.net/index.aspx
Solvit http://ec.europa.eu/solvit/what-is-solvit/index_el.htm
Ploteus http://ec.europa.eu/ploteus
EU GO Κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_el.htm
EUR-Lex Πρόσβαση στο δίκαιο της Ε.Ε http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el
Creative Europe Culture/Media Desk http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/index_en.htm#menu-no-arrow
Enterprise Europe Network http://een.ec.europa.eu/about/branches