Πιστοποιητικά

Χρόνοι έκδοσης

Ποιους αφορά Πιστοποιητικό Φορέας έκδοση Χρόνος έκδοσης Επικοινωνία
Υποψήφιοι διαγωνισμών

Ηλεκτρονικό παράβολο

Γ.Γ. Πληροφοριακών

Συστημάτων

Αμέσως

gsis.gr

Ξένοι

Υπήκοοι

Βεβαίωση

Ελληνομάθειας

Υπουργείο

Παιδείας

-

210 3443384
231 3331540

Πτυχιούχοι
Εξωτερικού

Αναγνώριση
τίτλου σπουδών

ΔΟΑΤΑΠ

-

210 5281000

Απόφοιτοι
ΙΕΚ

Πιστοποίηση
διπλώματος

ΟΕΕΚ

αυθημερόν-
έως 3 μέρες

210 3278046

Γεωτεχνικοί

Επαγγελματική
Άδεια

ΓΕΩΤΕΕ

1 μήνας
με έγκριση Δ.Σ.

210 36181 18

Φοροτεχνικοί
Α΄-Β΄ τάξης

Επαγγελματική
ταυτότητα

Οικον. Επιμελητήριο
Ελλάδος (ΟΕΕ)

15 μέρες έως
1,5 μήνα

213 2141800

Οδηγοί
με άδεια (C, D)

Πιστοποιητικό
Ικανότητας (ΠΕΙ)

Υπ. Υποδομών
Μεταφορών

ανά εξεταστική
περίοδο

210 6508751

Νοσηλευτές

Ταυτότητα ΕΝΕ

Ένωση Νοσηλευτών

Ελλάδος

Αμέσως

210 3648044

Μαίες

Άδεια άσκησης
επαγγέλματος

Περιφέρειες

5-7 μέρες

ανά Περιφέρεια

Μαίες

Ταυτότητα
ΣΕΜΜΑ

Σύλλογος Επιστημόνων
Μαιών Μαιευτήρων Αθήνας

Αμέσως

210 6429675

Υποψήφιοι
Διαγωνισμών

Εμπειρία
Stage

ΟΑΕΔ Stage
Λεωφ. Τατοΐου 125

1-2 μέρες

210 6252457

Πολύτεκνοι
και τέκνα

Πιστοποιητικό
οικογ. κατάστασης

ΚΕΠ

Αυθημερόν

kep.gov.gr

Υποψήφιοι

Διαγωνισμών

Βεβαίωση
εμπειρίας

ΙΚΑ

1 έως 20 μέρες

Υποκαταστήματα
ΙΚΑ

Πολύτεκνοι

και τέκνα

Πιστοποιητικό

ΑΣΠΕ

Συνομοσπονδία
Πολυτέκνων (ΑΣΠΕ)

Αυθημερόν-
3 μέρες

210 3232513

Υποψήφιοι
Διαγωνισμών

Βεβαίωση
μόνιμης κατοικίας

ΚΕΠ

Αυθημερόν

kep.gov.gr

Τρίτεκνοι

Βεβαίωση
οικογ. κατάστασης

ΚΕΠ

Αυθημερόν

kep.gov.gr

Άτομα με
Αναπηρία

ΚΕΠΑ

Κέντρα Πιστοποίησης
Αναπηρίας

2 μήνες

κατά τόπους

Υποψήφιοι
διαγωνισμών

αντίγραφο
τίτλου σπουδών

ΚΕΠ

Αυθημερόν

kep.gov.gr

Τυφλοί
τηλεφωνητές

ΚΕΠΑ

Κέντρα Πιστοποίησης
Αναπηρίας

2 μήνες κατά τόπους

Νομικοί

Πιστοποιητικό
Δικηγ. Συλλόγου

Δικηγορικοί
Σύλλογοι

Αυθημερόν

κατά τόπους

Νομικοί

Βεβαίωση
Ταμείου

Ταμείο
Νομικών

Αυθημερόν

210 5296100

Νοσηλευτές

Άδεια άσκησης
επαγγέλματος

Περιφέρειες
Διεύθυνση Υγείας

έως 1 μήνα

κατά τόπους

Ψυχολόγοι

Άδεια άσκησης
επαγγέλματος

Περιφέρειες
Διεύθυνση Υγείας

έως 1 μήνα

κατά τόπους

Ηλεκτρολόγοι
1ης (Α ειδικ.)

Άδεια άσκησης
επαγγέλματος

Περιφέρειες

έως 3 μήνες

κατά τόπους

Γιατροί

Άδεια άσκησης
επαγγέλματος

Περιφέρειες
Διεύθυνση Υγείας

έως 1 μήνα

κατά τόπους

Υποψήφιοι
Διαγωνισμών

Ποινικό
μητρώο

ΚΕΠ

έως 6 μέρες

kep.gov.gr

Λογιστές Άδειας άσκησης
Επαγγέλματος
Οικον. Επιμελητήριο
Ελλάδος (ΟΕΕ)
15 μέρες

213 2141800

Υποψήφιοι
Διαγωνισμών

Πιστοποιητικό
Στρατού τύπου Α΄

ΚΕΠ

έως 5 μέρες

kep.gov.gr

Χειριστές
Μηχανημάτων

Άδεια χειριστή

Περιφέρειες

έως 3 μήνες

κατά τόπους