Δημόσιο - ΑΣΕΠ

Δήμοι: Ετοιμάζουν νέες προσλήψεις (λόγω κορωνοϊού)

Κατ’ εφαρμογήν της ΠΝΠ

Έτοιμοι να προσλάβουν νέο προσωπικό ολιγόμηνης διάρκειας είναι οι δήμοι όλης της χώρας για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού.

Οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού θα ενεργοποιήσουν το άρθρο 24 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (14/3/2020) εφόσον εξαντλήσουν τις δυνατότητες ενίσχυσης κρίσιμων τομέων με το υπάρχων υπαλληλικό προσωπικό.

Οι κρίσιμοι τομείς που οι δήμοι θεωρούν ότι πρέπει να ενισχυθούν εν μέσω πανδημίας είναι η καθαριότητα και το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Τη δυνατότητα ενίσχυσης των δομών κοινωνικής πολιτικής των δήμων άφησε ανοιχτή ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος με εγκύκλιο που απέστειλε προς τους δήμους όλης της χώρας.

Στην περίπτωση ενίσχυσης των δήμων με νέο προσωπικό θα υπογραφούν συμβάσεις διάρκειας έως 4 μηνών.

Τι λέει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Η διαδικασία έκτακτης ενίσχυσης των δήμων θα γίνει με βάση το άρθρο 24 της ΠΝΠ, παράγραφος 2, το οποίο αναφέρει:

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’ 234), μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο σύναψη των συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του.