Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορικό στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

Ερευνητικά πεδία, δικαιολογητικά και προθεσμία

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
29/09/2021 | 13:00

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Θεματικά Πεδία Έρευνας

  • Ψηφιακή Δημόσια Διπλωματία της ΕΕ: Ρόλος σημασία της ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής και στρατηγικής επικοινωνίας 
  • Αμερικανική & Ευρωπαϊκή Δημόσια Διπλωματία: Ρόλος σημασία της στρατηγικής διαλεκτικής επικοινωνίας στην παγκόσμια πολιτική

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει ο κάτοχος διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον εθνικό φορέα αναγνώρισης αλλοδαπών πανεπιστημιακών τίτλων.

Είναι κάτοχος τίτλου που αποδεικνύει τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο Γ2.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα παρακάτω δικαιολογητικά στο kskoufa@jour.auth.gr

  1. Αίτηση (επιστημονική περιοχή, προτεινόμενη γλώσσα, συνοπτική περιγραφή, βασικοί άξονες του θέματος, σύντομη τεκμηρίωση του θέματος και σχετική βιβλιογραφία)
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Αντίγραφο βασικού πτυχίου συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  4. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  5. Πιστοποιητικό επάρκειας της αγγλικής γλώσσας (σε επίπεδο Γ2)
  6. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ 
  7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  8. Δύο φωτογραφίες (μεγέθους ΑΤ)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2310 992063