Υποτροφίες & Πρακτική

ΕΜΠ: Διδακτορικό στη Σχολή Χημικών Μηχανικών

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει η Σχολή Χημικών Μηχανικών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
10/08/2021 | 09:00

Η Σχολή Χημικών Μηχανικών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στο elkar@central.ntua.gr με την αποστολή ενός αρχείου σε μορφή pdf το οποίο θα έχει την ονομασία ΕΠΩΝΥΜΟ_ΟΝΟΜΑ_ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021.pdf και θα συμπεριλαμβάνει με την ακόλουθη σειρά τα παρακάτω:

  • Αίτηση υποψηφιότητας
  • Τίτλους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
  • Αναλυτική βαθμολογία από τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές με βαθμό διπλώματος/ πτυχίου
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας
  • Απλή φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  • Προσχέδιο διδακτορικής δοατριβής

Οι δύο συστατικές επιστολές πρέπει να κατατεθούν είτε στη Γραμματεία Χημικών Μηχανικών σε κλειστό φάκελο (εντός των ανωτέρω ημερομηνιών) είτε να αποσταλούν απευθείας ηλεκτρονικά από τον συντάξαντα αυτές στο elkar@central.ntua.gr.

Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρονος των διδακτορικών σπουδών είναι 3 έτη.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021.

Στοιχεία Επικοινωνίας: τηλ. 2107721502, e- mail: elkar@central.ntua.gr, τηλ. 2107722248, e-mail: gsifaki@chemeng.ntua.gr.