Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορικό στο τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γνωστικά αντικείμενα, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.
13/07/2021 | 07:11

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (τΑΟΑ), του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Γνωστικά αντικείμενα:

 • «Ποσοτικές μέθοδοι στην κοινωνικοοικονομική ανάλυση»
 • «Πειραματική Οικονομική»

Οι υποψήφιοι πρέπει:

 • να είναι απόφοιτοι Οικονομικών, Θετικών Επιστημών ή συναφούς αντικειμένου πρώτου πτυχίου ή συναφούς Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με το τΑΟΑ
 • να διαθέτουν Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής, στα γνωστικά αντικείμενα έρευνας και διδασκαλίας του τΑΟΑ ή τα πλέον συγγενή με αυτά, αλλά που προάγουν την ακαδημαϊκή διεπιστημονική φυσιογνωμία του τΑΟΑ
 • να διαθέτουν βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς» στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • να διαθέτουν πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Lower

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση
 • Σύντομο προσχέδιο της διδακτορικής διατριβής έως δύο σελίδες σχετικό με το αντικείμενο της προκήρυξης
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Αντίγραφο διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών
 • Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας
 • Αποδεδειγμένη καλή γνώση Η/Υ
  Εργασιακή εμπειρία ή/και συμμετοχή σε προγράμματα/μελέτες 
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν έχει γίνει δεκτός για εκπόνηση ΔΔ σε άλλο Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον ιστοχώρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (www.aua.gr) και στις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους και τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021.