Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορικό στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Προσόντα, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.
28/04/2021 | 07:12

 

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ελάχιστα τυπικά προσόντα:

- Δίπλωμα ή Πτυχίο Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Δίπλωμα ή Πτυχίο άλλων Τμημάτων Μηχανικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Πτυχίο Τμημάτων Σχολών Θετικών και Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίων και Πτυχίο Στρατιωτικών Σχολών, ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ των Τμημάτων γνωστικού αντικειμένου συναφούς με αυτό του Πολιτικού Μηχανικού

- Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου από Τμήματα ή Σχολές

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ως εξής:

- σε έντυπη μορφήστη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (Τ.Κ. 26504, Ρίο, τηλ.: 2610996502 –2610996504)

- σε ηλεκτρονική μορφή (ψηφιοποιημένα, πλην των συστατικών επιστολών) στο σύνδεσμο:εδώ

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Αναλυτική βαθμολογία με όλες τις συμμετοχές σε εξετάσεις προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων
  • Αντίγραφα διπλωμάτων/πτυχίων
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Περίληψη προπτυχιακής ή/και μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
  • Γνωστική περιοχή και προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητες
  • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικών
  •  Πρόταση για τον/την επιβλέποντα/ουσα την διδακτορική διατριβή, ο οποίος πρέπει να ανήκει σε όσους έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2610996500 ή στείλτε μήνυμα μέσω email στο: [email protected]