Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες από το Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη

Σε Ελλάδα και εξωτερικό - Δικαιολογητικά, προθεσμία

Το Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη προκηρύσσει τη χορήγηση πέντε υποτροφιών, για μεταπτυχιακές, διδακτορικές, μεταδιδακτορικές ή ερευνητικές σπουδές.
03/04/2021 | 07:33

Τη χορήγηση πέντε κατά κανόνα υποτροφιών ανακοινώνει το Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη.

Απευθύνεται σε όσους κατάγονται από Κώ ή Χάλκη και επιθυμούν να εκπονήσουν μεταπτυχιακές, διδακτορικές, μεταδιδακτορικές ή ερευνητικές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση
 • Μία φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφο δημοτολογίου Κω/Χάλκης
 • Πιστοποιητικό γέννησης
 • Πιστοποιητικό εντοπιότητας Κω/Χάλκης
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Κω/Χάλκης
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων του τελευταίου φορολογικού έτους (υποβάλλεται ευκρινές φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή εκτυπωμένο εκκαθαριστικό σημείωμα από τη γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων www.gsis.gr βάσει της απόφασης 2837/0030/11.11.2003 ΦΕΚ 1685/Β) αμφοτέρων των γονέων του, (ακόμα και αν έχει επέλθει διάζευξη ή διάσταση αυτών), καθώς και του ιδίου υποψηφίου,( αν αυτός υποβάλλει φορολογική δήλωση)
 • Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων οικογενείας του υποψηφίου και του ιδίου 
 • Βεβαίωση εγγραφής από τα Πανεπιστήμια υποδοχής ή επιστολή αποδοχής
 • Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου ή τη Σχολή Υποδοχή ή παραπομπή για όλα τα προργράμματα όσων πανεπιστημίων έχουν δηλωθεί στην αίτηση
 • Αντίγραφο πτυχίων ξένης γλώσσας
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (2 σελίδες το ανώτερο)
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν 1599/86

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2107249940 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο: [email protected].