Υποτροφίες & Πρακτική

ΕΑΠ: Διδάκτορες στην Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Προϋποθέσεις συμμετοχής, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, προκηρύσσει μια θέση υποψήφιου διδάκτορα με έναρξη τον Σεπτέμβριο του 2021.
01/04/2021 | 07:10

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Γνωστικό αντικείμενο: “Εμπειρική έρευνα σε θέματα εταιρικής φορολογικής συμμόρφωσης-Empirical research on corporate tax compliance topics”.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να:

- είναι απόφοιτοι Οικονομικών ή Θετικών Επιστημών

- διαθέτουν Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. 

- διαθέτουν αποδεικτικό άριστης γνώσης Αγγλικών

- διαθέτουν άριστες γνώσεις οικονομετρίας/στατιστικής/μαθηματικών για την ανάπτυξη και εφαρμογή οικονομετρικών υποδειγμάτων σε Stata, R (με έμφαση σε panel data)

Το συγκεκριμένο έργο προβλέπει χρηματική αμοιβή 800€ μηνιαίως για 3 χρόνια.

Η υποβολή αίτησης συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και δυο συστατικές επιστολές  θα πρέπει να αποσταλεί στο [email protected].

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021.