Εκπαίδευση

ΟΠΑ: Μεταπτυχιακό στην Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία

Απαραίτητα δικαιολογητικά, δίδακτρα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία λειτουργεί το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
02/03/2021 | 07:25

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία.

Το πρόγραμμα σκοπεύει στο να προετοιμάσει στελέχη τα οποία να μπορούν να συνδυάζουν με τον καλύτερο τρόπο γνώσεις στη διοικητική επιστήμη, πληροφοριακές τεχνολογίες και οργανωσιακές σπουδές με σκοπό την αποδοτική διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων.

Για να επιτευχθεί αυτό οι φοιτητές παρακολουθούν σε μαθήματα που προέρχονται από τις επιστημονικές περιοχές που υποστηρίζονται από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας:

 • Ποσοτικές Μέθοδοι και Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Διοίκηση Πληροφοριακών Τεχνολογιών και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
 • Οργανωσιακές Σπουδές και Επιχειρηματική Στρατηγική
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα και Διοίκηση Μεταφορών

Η διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και πραγματοποιείται σε επιμέρους κύκλους:

 • Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 1ου κύκλου είναι η Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021
 • Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 2ου κύκλου είναι η Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση https://egraduate.applications.aueb.gr/.

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης απαιτείται:

 1. να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο
 2. να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων ανά Σχολή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων το ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία
 3. να επιλέξετε τμήμα πλήρους ή μερικής φοίτησης
 4. να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης και ανεβάσετε στην πλατφόρμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά υποδεικνύονται ακολούθως). Εφόσον γίνετε δεκτοί θα πρέπει να προσκομίσετε τα δικαιολογητικά και σε έντυπη μορφή, σε χρόνο που θα σας ανακοινωθεί από την Γραμματεία του ΠΜΣ

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση
 • Βιογραφικό σημείωμα με δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία 
 • Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές από καθηγητές ή εργοδότες
 • Αποδεικτικά άριστης γνώσης Αγγλικών
 • Βεβαίωση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίων από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
 • Βαθμολογία GMAT/GRE (προαιρετικό)

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους και μερικής φοίτησης με διάρκεια 18 έως 24 μηνών και τα δίδακτρα ανέρχονται στα 5.3000 - 6.000 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2108203685 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο: [email protected]