Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στην Βιώσιμη Διαχείριση Περιβαλλοντικών Αλλαγών - 40 θέσεις

Ποιοι συμμετέχουν - Δικαιολογητικά, δίδακτρα και προθεσμία

Διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Βιώσιμη Διαχείριση Περιβαλλοντικών Αλλαγών και την Κυκλική Οικονομία λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
31/01/2021 | 07:08

Σαράντα θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Βιώσιμη Διαχείριση Περιβαλλοντικών Αλλαγών και την Κυκλική Οικονομία.

Συμμετέχουν πτυχιούχοι: Επιστημών του Περιβάλλοντος, Γεωπονικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Οικονομικών Επιστημών, Γεωγραφίας, Δασολογίας, Θετικών Επιστημών και Νομικών Επιστημών.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  1. Αίτηση συμμετοχής 
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων 
  4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου
  5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας
  6. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αποδεικτικού γνώσης Αγγλικών

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο e-mail vidipako@uth.gr 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους και μερικής φοίτησης με διάρκεια 18 έως 30 μηνών, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα 2.900 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021

Για πρόσθετες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2421074173 ή στείλτε μήνυμα στο e-mail: vidipako@uth.gr 

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών

Το διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Βιώσιμη Διαχείριση Περιβαλλοντικών Αλλαγών και Κυκλική Οικονομία» στοχεύει σε μια εις βάθος διάγνωση και κατανόηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, του τρόπου που αυτά συνδέονται με τον ανθρώπινο παράγοντα και της διαχείρισής τους αξιοποιώντας επιστήμη, τεχνολογία, διακυβέρνηση, με στόχο την αειφορία, με ό,τι αυτή εμπερικλείει, δηλαδή την προστασία του περιβάλλοντος, η οποία δεν θα είναι σε βάρος της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, αλλά θα επιτυγχάνεται προς όφελος της κοινωνίας και με το ελάχιστο οικονομικό κόστος.

Είναι προφανές ότι το μοντέλο ροής των υλικών διά μέσου της οικονομίας θα πρέπει να μετασχηματιστεί και από γραμμικό να μετατραπεί σε κυκλικό.

Κρίνεται αναγκαία η στροφή από το μοντέλο (γραμμικό) «προμήθεια, παραγωγή, κατανάλωση, απόρριψη» σε ένα μοντέλο (κυκλικό) που βασίζεται στο τετράπτυχο «επαναχρησιμοποίηση, επισκευή, ανακαίνιση και ανακύκλωση».

Η αλλαγή βασίζεται στη μεγιστοποίηση της απόδοσης των υπαρχόντων πόρων και στη μείωση των απωλειών κατά τη χρήση.

Το βάρος της στρατηγικής ελέγχου και διαχείρισης της ρύπανσης θα πρέπει να μετατοπιστεί στη στρατηγική πρόληψης της ρύπανσης και της μετατροπής των αποβλήτων σε πόρους.

Επίσης, εξετάζει τη φύση, τις αιτίες και τις επιπτώσεις των κυριότερων μορφών περιβαλλοντικών αλλαγών, τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι αλλαγές αλληλεπιδρούν σε παγκόσμιο, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και πως επηρεάζουν τα οικολογικά συστήματα, αλλά και τις κοινωνίες, καθώς επίσης, εξετάζει τις βιώσιμες λύσεις απέναντι σ’αυτές τις αλλαγές, μέσω της ορθολογικής διαχείρισης, της πρόληψης, του μετριασμού, της προσαρμογής, της ελαχιστοποίησης παραγωγής αποβλήτων, της κυκλικής οικονομίας, του σχεδιασμού νέων βιώσιμων/πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών.