Ιδιωτικός τομέας

Χρηματικό βραβείο ύψους €3.000 από το Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας απονέμει χρηματικό βραβείο ύψους €3.000.
08/01/2021 | 07:29

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανακοινώνει τη χορήγηση ενός χρηματικού βραβείου ύψους 3.000€ από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Κατσέα, για τη συγγραφή μελέτης με θέμα: «Επί οικονομικών και πλουτοπαραγωγικών εν γένει θεμάτων της Μακεδονίας και της συστηματικότερης επιστημονικής ανάπτυξης και εκμετάλλευσης αυτών».

Η μελέτη θα πρέπει:

 1. να είναι πρωτότυπη
 2. να είναι ανέκδοτη
 3. να είναι βασισμένη σε πρόσφατη έρευνα
 4. να περιέχει συγκεκριμένες προτάσεις του/της συγγραφέα που θα συμβάλουν στην προσπάθεια ανάπτυξης και αξιοποίησης του πλούτου της Μακεδονίας
 5. να μην αποτελεί διδακτορική διατριβή ή μεταπτυχιακή εργασία ειδίκευσης
 6. να μην έχει υποβληθεί για βράβευση σε άλλον φορέα ούτε να έχει βραβευτεί προηγουμένως
 7. να μην αποτελεί εργασία στην οποία έχει συμμετάσχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο μέλος της Επιτροπής αξιολόγησης

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση του χρηματικού βραβείου
 • Τέσσερα αντίγραφα της σχετικής μελέτης ή εργασίας
 • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, υπογεγραμμένη από τον/την συγγραφέα ή τον/την εκπρόσωπο των συγγραφέων στην οποία θα δηλώνεται ότι: α) δεν αποτελεί διδακτορική διατριβή ή μεταπτυχιακή εργασία ειδίκευσης (MASTER), β) δεν έχει βραβευτεί από άλλο φορέα ούτε έχει υποβληθεί για βράβευση και γ) αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης του χρηματικού βραβείου
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Αιτήσεις έως το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310995214 και [email protected]