Δημόσιο

20 θέσεις στη Λέσβο

Η εντοπιότητα βασικό κριτήριο επιλογής

Θα υπογραφούν ολιγόμηνες συμβάσεις εργασίας
05/01/2018 | 10:06

Την πρόσληψη 20 υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Λέσβου.  

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει δίμηνη σύμβαση εργασίας, η οποία δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται.  

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.  

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν υπάλληλοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του δήμου.  

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα. Υπολογίστε τα μόριά σας και μετρήστε τις πιθανότητές σας, κάνοντας τη σύγκριση με τις βάσεις μορίων, όπως αυτές καταγράφτηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς